skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com
Persoana Juridica Infiintare
elemente persoana juridica

Persoana juridica elemente cerute in vederea acordarii personalitatii

persoana juridica infiintare
elemente persoana juridica

Persoana juridica elemente cerute in vederea acordarii personalitatii

Persoana juridica trebuie sa prezinte anumite elemente de identificare. In caz contrar, cererea de acordare a personalitatii juridice este repinsa.

Art.187 din codul civil se refa la elementele constitutive ale persoanei juridice. Acestea sunt sunt: o organizare desine statatoare si un patrimoniu propriu, afectat unui anumit scop licit si moral, in acord cuinteresul general.

De asemenea, art.188 NCC, reglementeazadespre calitatea de persoana juridica.  O detin entitatile prevazute de lege precum si orice alte organizatii legal infiintate care, desi nu sunt declarate de lege persoane juridice, indeplinesc toate conditiile prevazute la art.187.

Persoana juridica, categorii

Sunt clasificate in Codul civil in persoane juridice de drept privat si persoane juridice de drept public (art.189).

Persoanele juridice de drept public se infiinteaza prin lege. Prin exceptie, in cazurile anume prevazute de lege, persoanele juridice de drept public se pot infiinta prin acte ale administratiei publice centrale sau locale ori prin alte moduri prevazute de lege.

Persoana juridica, modurile de infiintare

Modurile de infiintare sunt, in conformitate cu art.194 din NCC , urmatoarele:
a)prin actul de infiintare al organului competent, in cazul autoritatilor si al institutiilor publice, al

unitatilor administrative-teritoriale, precum si al operatorilor economici care se constituie de catre stat sau de catre unitatile administrativ-teritoriale. In toate cazurile actul de infiintare trebuie sa prevada in mod expres daca autoritatea publica sau intitutia publica este persoana juridica;

  1. b) prin actul de infiintare al celor care o constituie, autorizat, in conditiile legii;

c)in orice alt mod prevazut de lege.

Daca prin lege nu se dispune altfel, prin act de infiintare se intelege actul de constituire a

persoanei juridice si dupa caz, statutul acesteia.

Persoana juridica, in lipsa elementelor de identificare nu se admite cererea de acordare a personalitatii juridice

Asupra recursului de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată s-a solicitat acordarea personalității juridice Asociației.

Pentru susținerea cererii au fost anexate următoarele;copie certificat de înregistrare fiscală;acord de asociere, în original și două copii;sratut, în original și două copii; tabele nominale anexă la acordul de asociere.

La termenul de judecata, alte doua  asociații au  depus la dosar  cereri de intervenție în interes propriu prin care au solicitat respingerea cererii de înregistrarea Asociatiei.

Cererile de intervenție în interes propriu urmează a fi respinse ca inadmisibile având în vedere natura necontencioasă a cererii cu care a fost investită instanța.

Ce a retinut prima instanta despre persoana juridica

Prima instanță a reținut că orice subiect de drept, persoana juridica trebuie sa se identifice în mod obligatoriu prin anumite elemente de individualizare. Printre aceste elemente se numără si sediul social. Aceasta este menit sa situeze persoana juridica în spațiu. Sediul se raportează la locul unde se exercita activitatea de conducere a societății. Dar, si unde se desfășoară conținutul principal al activității acesteia. Membrii Asociației au obligația sa arate sediul societății in acordul de asociere.Find un element fără de care persoana juridica nu poate dobândi personalitate juridica.

În acest sens, art. 226, alin. 1 din Codul civil prevede că:”odată cu înregistrarea persoanei juridice se vor trece în registrul public denumirea ei și celelalte atribute de identificare”, iar art. 227 alin. 1 din același act normativ prevede că;”sediul persoanei juridice se stabilește potrivit actului de constituire sau statutului”

Statutul asociatiei

În speța de față,  în  statutul asociației, sediul a fost declarat la o adresa fără a se depune și un înscris pentru a se face dovada sediului. Nu s-a precizat un număr de apartament sau un spațiu din blocul menționat. Pentru a se verifica dacă a existat acordul tuturor coproprietarilor pentru stabilirea raporturilor juridice cu Asociația. In ceea ce privește folosirea unui anumit spațiu. .

Prin rezoluția instanței s-a dispus efectuarea unei adrese către reprezentantul petentei, pentru a depune la dosar  înscrisuri cu care să facă dovada sediului asociației, iar cu adresa ceasta a depus la dosar declarația autentificată prin care numita C declară că este de acord ca Asociația să-și stabilească sediul la domiciliul său.

Declarația dată de numita nu poate fi luată în considerare atâta timp cât aceasta nu a făcut dovada proprietății asupra imobilului menționat în declarație.

Nu s-a facut dovada acordului proprietarilor

De asemenea, nu s-a făcut dovada acordului a cel puțin 2/3 din numărul proprietarilor, membri ai asociației pentru modificarea statutului , așa cum cere  art. 8 din Legea nr. 230/2007.

Atât timp cât legea nu impune un anumit loc pentru stabilirea sediului, instanța a apreciat faptul ca Asociația are posibilități largi de găsire a unui spațiu corespunzător și încheierea unui contract de comodat sau de închiriere a spațiului.

Față de cele mai sus menționate, instanța a apreciat că petenta nu a făcut dovada sediului. Astfel că, în lipsa unui element de identificare, nu se poate acorda personalitate juridică asociației, cererea fiind respinsă.

Ce motive de recurs s-au formulat

Împotriva acestei  încheieri de ședință a formulat recurs Asociația pe care  a criticat-o pentru ne legalitate și netemeinice.

În  motivare a arătat în esență că  instanța de fond nu a dat număr acestei sentințe. Din neștiință sau rea credință a încălcat  art.5 al.1 din legea nr.230/2007. .

Mai arată că din greșeală a omis să depună la dosar  contractul de vânzare cumpărare. Prin care face dovada proprietății care  v-a reprezenta sediul asociației. În mod eronat prima instanță  a precizat că   asociația se înființează  cu acordul a 2/3.

Art.8 al.1 prevede că  2/3 din  asociați este necesar pentru modificarea , completarea statutului, în cauză  neîntâmplându-se acest  lucru.

Arată că, Asociația se reorganizează  conform legii nr.230/2007 și ființează din anul 1997.

Pentru  cele arătate solicită  admiterea  recursului, desființarea  sentinței civile. Având drept dovadă, consecința  pronunțării unei  hotărâri judecătorești  privind  acordarea  personalității juridice  pentru Asociație

Intimatele nu au  formulat întâmpinare însă, prezentă la dezbateri  reprezentanta acestora a solicitat respingerea recursului. Menținerea încheierii  de ședință   pronunțată , ca fiind legală și  temeinică.

Ce a stabilit instanta de recurs despre persoana juridica

Examinând  recursul , prin prisma actelor și lucrărilor dosarului, a considerentelor  sentinței și a criticilor  invocate. Tribunalul îl apreciază  ca  nefondat pentru  considerentele ce succed:

An  mod corect  prima instanță a respins cererea de acordare personalitate juridică formulată de către  petenta.  Aceasta nu a făcut  dovada îndeplinirii cerințelor impuse de art.226  al.1, art.227 din Noul Cod civil. Respectiv, în ceea ce  privește sediul declarat  în actul de constituire  și statut.

Din cuprinsul acestor acte  reiese că petenta  a stabilit drept sediu  al  asociației spațiul situat la parterul blocului. Fară a depune  vreun înscris care să ateste că ar avea vreun drept asupra acestui spațiu.

În calea de atac petenta a depus  ca probă în acest sens contractul de  vânzare-cumpărare. Obiectul său vizează un alt  imobil decât  cel declarat  de către  petentă  ca sediu.

Cu privire la pretinsul sediu părțile s-au judecat într-o acțiune  de drept comun în evacuare, formulată de către  intimata. Actiiunea a fost admisă prin sentința civilă dispunându-se evacuarea  petentei  și a numitei C din respectivul imobil.  Instanța  a retinut că  pârâtele  nu dețin titlu pentru acest spațiu.

Soluția se bucură de autoritate de lucru judecat provizorie, pricina aflându-se  în  prezent  în faza recursului  la Tribunalul Suceava.

În concluzie,  reținând ca și prima instanță  că reclamanta  nu a dovedit  că ar avea vreun drept asupra sediului declarat.

Tribunalul, în baza art. 312 al.1 Cod procedură civilă, art.1169 din vechiul cod civil va respinge  recursul  ca nefondat.

Alte articole de acelasi autor:

Cum se stabilesc despagubirele in cazurile de accidente produse de vehicule. Modalitatea in care trebuie sa procedati in relatiile cu societatea de asigurare

Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala

Pentru ce motive instanta nu a aplicat cauza de nepedpsire prevazuta de art.10 din legea evaziunii fiscale.  desi Inculpatul acoperise integral prejudiciul

Ce se intampla daca la termen nu se indeplineste conditia de rascumparare a imobilului

Revocarea si demisia administratorului societatii comerciale obligarea asociatilor sa-i respecte hotararea

LEGEA 241/2005 PRIVIND COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE

 

Avocat Bucuresti civil  TUDOR ION ofera servicii de consultanta juridica, sistenta si reprezentare drept civil

INTREABA UN AVOCAT

www.avocat-tudor.ro

avocat_tudorion@yahoo.com

0724260393

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top