skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

Unele garantii in contractul de vanzare-cumparare

Unele garantii in contractul de vanzare-cumparare

Ca avocat in Bucuresti drept civil am constatat ca pe rolul instantelor de judecata sunt numeroase dosare care au ca obiect garantia contra viciilor lucrului vndut

In primul rand, un avocat Bucuresti civil trebuie sa va precizeze ca art.1707 din Codul civil reglementeaza garantia contra viciilor bunului vandut, fiind  prevazute  urmatoarele conditii:

(1) Vanzatorul garanteaza  cumparatorul contra oricaror vicii ascunse care fac bunul vandut impropriu intrebuintarii la care este destinat sau care ii micsoreaza intr-o asemenea masura intrebuintarea sau valoarea incat, daca le-ar fi cunoscut, cumparatorul nu ar fi cumparat sau ar fi dat un pret mai mic.

(2) Este ascuns acel viciu care, la data predarii, nu putea fi descoperit, fara asistenta de specialitate, de catre un comparator prudent si diligent.

(3) Garantia este datorata daca viciul sau cauza lui existau la data predarii bunului.

(4) Vanzatorul nu datoreaza garantie contra viciilor pe care cumparatorul le cunostea la incheierea contractului.

(5) In vanzarile silite nu se datoreaza garantie contra viciilor ascunse.

Se constata ca actualul text al codului civil a preluat cei trei parametri traditionali insa precizeaza faptul ca garantia va fi datorata daca viciul sau cauza lui exista la data predarii bunului. Se poate deduce ca, in ipoteza in care viciul se manifesta intre momentul incheierii contractului si  momentul predarii bunului  ar fi incidente dispozitiile art.1690  privind “Starea bunului vandut”. Astfel, conform art.1690 alin.1, bunul vandut  trebuie sa fie predat in starea in care se afla in momentul incheierii contractului. Cumparatorului ii incumba obligatia ca, imediat dupa preluare, sa verifice starea bunului potrivit uzantelor. Daca in urma verificarii sunt descoperite vicii, cumparatorul trebuie sa il informeze pe vanzator despre acestea fara intarziere. In lipsa informarii se considera ca vanzatorul si-a executat obligatia prevazuta la alin.1.

La ultimul alineat, un avocat drept Bucuresti civil  poate sa precizeze ca se prevede ca, in privinta viciilor ascunse, dispozitiile art. 1707-1714 din cod raman aplicabile. Reglementarea garantiei pentru buna functionare a fost determinata de cresterea nivelului tehnologic. Astfel, art.1716 prevede ca, in afara de garantia contra viciilor ascunse, vanzatorul care a garantat pentru un timp buna functionare a bunului vandut este obligat in cazul oricarei defectiuni ivite inauntrul termenului de garantie sa repare bunul pe cheltuiala sa. Daca reparatia este imposibila sau daca durata acesteia depaseste timpul stabilit prin contract sau prin legea speciala, vanzatorul este obligat sa inlocuiasca bunul vandut . In lipsa unui termen prevazut in contract sau in legea speciala, durata maxima a reparatiei este de 15 zile de la data cand cumparatorul a solicitat repararea bunului.

Daca vanzatorul nu inlocuieste bunul intr-un termen rezonabil, potrivit cu imprejurarile, el este obligat, la cererea cumparatorului, sa ii restituie pretul primit in schimbul inapoierii bunului. Este de retinut ca pentru a putea exercita dreptul de garantie recunoscut cumparatorul trebuie sa comunice defectiunea de indata ce a descoperit-o si, in orice caz, inainte de implinirea termenului de garantie.

In plus, ca avocat Bucuresti civil precizez ca obligatia de garantie exista atunci cand urmare a viciului ascuns, bunul este impropriu intrebuintarii la care este destinat sau atunci cand viciul ascuns micsoreaza in asemenea masura intrebuintarea sau valoarea bunului incat, daca l-ar fi cunoscut, cumparatorul nu l-ar fi cumparat sau ar fi dat un pret mai mic.

De asemenea, criteriul standard dupa care se detrmina caracterul scuns al viciului este cumparatorul prudent si diligent. Viciul nu este ascuns daca putea fi cumparat de catre un cumparator „atent”

Pentru a exista obligatia de garantie este necesar ca viciul sau cauza viciului sa existe la momentul predarii bunului.

Conform juridice.ro  textul prezintă caracter de noutate în ceea ce priveşte momentul de apreciere a existenţei viciilor ascunse, renunţându-se la momentul încheierii contractului, avându-se în vedere, deci, data predării bunului.

Opțiunea legiuitorului a fost explicată, nu doar prin raportare la regimul riscurilor, ci și prin faptul că regimul obligației de a garanta contra viciilor este derogatoriu de la regulile dreptului comun, privind predarea conformă. Înseamnă că regulile specifice acestei garanții se aplică și atunci când predarea s-a făcut neconform, dar neconformitatea nu putea fi descoperită cu ocazia recepției consecutive predării. De aceea, garanția pentru vicii ascunse nu se poate aplica decât acelor vicii care existau la data predării, chiar dacă riscurile nu fuseseră transmise cumpărătorului prin această predare

In doctrina s-a arata ca, faptul ca viciul a intervenit ulterior datei incheierii contractului, si, eventual, ulterior momentului transferului proprietatii nu il exonereaza pe vanzator de obligatia de garantie, atat timp cat la momentul predarii bunului, viciul sau cauza viciului existau. Efectul viciului ascuns se poate produce oricand dupa predarea bunului dar nu este obligatoriu sa se produca. De exemplu, descoperirea intamplatoare a unor vicii la structura de rezistenta a imobilului vandut poate justifica introducerea unei cereri de chemare in garantie.

De asemenea, in ce priveste viciile aparente, acestea sunt cele care pot fi constatate sau observate la momentul predarii, de catre un cumparator prudnt si diligent. fara asistenta de specialitate.

  • Ca avocat Bucuresti civil apreciez ca urmatoarea speta este relevant despre modul cum a apreciat instanta de judecata existenta viciului ascuns

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta a solicitat, în contradictoriu cu pârâtele rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare și a actului adițional și obligarea pârâtelor la restituirea sumei reprezentând prețul vânzării, echivalent în lei la cursul BNR din ziua plății. A solicitat obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, a arătat că a încheiat cu pârâta contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect panouri termoizolante, folosite la realizarea acoperișului unui spațiu comercial, potrivit contractului, pârâta a garantat panourile montate la exterior pentru o perioadă de 3 ani de la data facturării produsului. Susține reclamanta că, în perioada de garanție , a constatat existența unor vicii ascunse ale produsului, în sensul că toate panourile prezintă coroziuni pe toată suprafață, fapt ce indică un defect de fabricație (producție). A subliniat că, potrivit art. 3.20 din contract, a comunicat acest lucru pârâtelor în scris, imediat ce a constatat defecțiunea, iar acestea au răspuns la notificare prin adresa în sensul că se vor prezenta la punctul de lucru pentru a constat viciile reclamate.

A mai precizat că un reprezentant al pârâtelor s-a prezentat la locul unde au fost montate panourile, însă nu a încheiat un proces-verbal și nu a luat sau dispus vreo măsură. Ulterior, reclamanta a solicitat telefonic pârâtelor în numeroase rânduri să livreze gratuit materialele afectate de vicii, însă acestea nu au dat curs solicitărilor. Ulterior, arată reclamanta că le-a notificat din nou pe pârâte, încercând, fără succes, soluționarea amiabilă a litigiului.

S-a arătat că printr-un raport de expertiză extrajudiciară, s-a constatat că toate panourile prezintă coroziuni pe întreaga suprafață, fapt ce indică un defect de fabricație, un viciu ascuns, astfel că bunurile nu mai corespund scopului pentru care au fost achiziționate.

În drept, au fost invocate prevederile art. 1710, 1712 Cod civil.

În susținerea cererii de chemare în judecată, reclamanta a solicitat administrarea probei cu înscrisuri și expertiză tehnică de specialitate.

Cererea a fost legal timbrată, cu taxă judiciară de timbru.

Pârâtele a formulat întâmpinare, prin care au invocat excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei iar pe fondul cauzei au solicitat respingerea cererii, ca neîntemeiată.

Față de prevederile art. 1707 Cod Civil, apreciază pârâtele că vânzătorul este cel care garantează contra viciilor ascunse ale lucrului vândut.

Cu privire la susținerile reclamantei, au precizat pârâtele că, potrivit art. 3.20 (2) din contract, în cazul în care se constată existența unor vicii ascunse, răspundere a vânzătorului se limitează la livrarea gratuită a tuturor materialelor afectate de vicii (rezultate din procesul de producție) în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii notificării din partea cumpărătorului. Apreciază că pentru a putea fi antrenată răspunderea pentru vicii este necesar ca viciul să existe la momentul predării bunului, să nu poată fi descoperit în urma unei verificări serioase și să facă bunul vândut impropriu utilizării sau să îi micșoreze în asemenea măsură întrebuințarea sau valoarea încât, dacă l-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar mai fi cumpărat sau ar fi dat un preț mai mic.

Au subliniat că deteriorări le bunului, intervenite ulterior vânzării, din cauze neimputabile cumpărătorului, nu sunt de natură a antrena răspunderea acestuia, aceste aspecte fiind menționate în art. 3.21 din contract, garanția pentru vicii fiind înlăturată pentru toate situațiile enumerate în acest articol.

Totodată, au arătat că în ipoteza în care ar exista presupusele vicii ascunse la care reclamanta face referire, acestea trebuiau aduse la cunoștința. în termen de 2 zile lucrătoare, sub sancțiunea stingerii dreptului de a invoca garanția pentru vicii ascunse și a obligației corelative de garanție. Au precizat că reclamanta nu a făcut dovada aducerii la cunoștința pârâtelor a viciilor în termenul de 2 zile lucrătoare, prevăzut în mod imperativ de lege, care curge de la data descoperii acestora.

În drept au fost invocate prevederile art. 1707, 1709 C. proc. civ., art. 205 C. proc. civ.

În susținerea cererii de chemare în judecată, au solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri și expertiză tehnică.

Instanța a încuviințat și administrat proba cu înscrisuri și expertiză tehnică de specialitate, fiind depus la dosar raportul de expertiză.

Analizând probele administrate în cauză, instanța reține următoarea situație de fapt:

În fapt, între reclamantă, în calitate de cumpărător/beneficiar și în calitate de vânzător/furnizor a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect vânzarea panourilor termoizolante prevăzute în Anexa 1 și predarea acestora către cumpărător, la locația de producție a vânzătorului, în schimbul plății de către cumpărător a prețului.

Asupra fondului cauzei, instanța reține prevederile art.1270 C. civ., conform cărora contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante, în timp ce art. 1.350 alin. (1) C. civ. stabilește că orice persoană trebuie să își execute obligațiile pe care le-a contractat.

Cu privire la rezoluțiunea contractului, instanța reține prevederile speciale din materia contractului de vânzare, art. 1707 alin. (1)-(4) Cod civil stabilind că vânzătorul garantează cumpărătorul contra oricăror vicii ascunse care fac bunul vândut impropriu întrebuințării la care este destinat sau care îi micșorează în asemenea măsură întrebuințarea sau valoarea încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preț mai mic. Este ascuns acel viciu care, la data predării, nu putea fi descoperit, fără asistență de specialitate, de către un cumpărător prudent și diligent. Garanția este datorată dacă viciul sau cauza lui exista la data predării bunului. Vânzătorul nu datorează garanție contra viciilor pe care cumpărătorul le cunoștea la încheierea contractului.

Potrivit art. 1710 alin. (1) lit. d) Cod civil, în temeiul obligației vânzătorului de garanție contra viciilor, cumpărătorul poate obține rezoluțiunea vânzării.

Potrivit art. 3.19-3.20 din contractul de vânzare-cumpărare în cazul viciilor ascunse, perioada de garanție conform certificatului de garanție este de 3 ani pentru panourile montate la exterior și de 5 ani pentru panourile montate la interior, calculată de la data facturării produsului. În perioada de garanție, în cazul în care constată existența unor vicii ascunse, cumpărătorul este obligat să comunica acest lucru în scris vânzătorului în termen de zile de la data constatării acestora, sub sancțiunea pierderii garanției. În cazul în care se constată existența unor vicii ascunse, răspunderea vânzătorului pentru viciile ascunse se limitează la livrarea gratuită a tuturor materialelor afectate de vicii (rezultate din procesul de producție) în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii notificării din partea cumpărătorului. Livrarea materialelor de va face tot ex works la locul de producție al vânzătorului.

Instanța constată că în cuprinsul cererii de chemare în judecată reclamanta afirmă faptul că, potrivit art. 3.20 din contract, a comunicat pârâtelor existența unor vicii ascunse ale produselor imediat ce a constatat acest lucru. Astfel, reclamanta a depus la dosar notificarea, prin care a comunicat pârâtei faptul că panourile termoizolante s-au deteriorat, au ruginit (25% din suprafață), solicitând pârâtei constatarea daunelor produse. Prin adresa pârâta a comunicat reclamantei că, în termen de 10 zile de la primirea notificării , reprezentanți ai societății se vor deplasa la punctul de lucru al societății reclamante pentru a constata viciile. Prin adresa reclamanta a solicitat din nou prezentarea la sediul indicat, învederând că, deși a permis accesul reprezentatului pârâtei pentru constatarea daunelor, defecțiunile nu au fost remediate.

Deși reclamanta a fost evazivă în a preciza în mod clar data la care a constatat existența viciilor ascunse, după cum rezultă din cuprinsul raportului de expertiză și din procesul-verbal încheiat la data de 09.03.2017 de către exert în prezența reprezentantului reclamantei  cu ocazia efectuării expertizei în prezenta cauză, oxidarea (rugina) de-a lungul panourilor termoizolante a fost constatată în luna iunie 2014 , la aproximativ 6 luni de la data livrării produselor. Din moment ce reclamanta nu a contestat cele menționate în cuprinsul raportului de expertiză și procesului-verbal antemenționat cu privire la data constatării oxidării , instanța va reține că, potrivit celor învederate de reprezentant ul reclamantei expertului judiciar, viciile reclamante au fost constatate de cumpărătoare în cursul lunii iunie 2014.

Or, potrivit art. 1709 alin. (1)-(2) Cod civil, cumpărătorul care a descoperit viciile ascunse ale lucrului este obligat să le aducă la cunoștința vânzătorului într-un termen rezonabil, stabilit potrivit cu împrejurările, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a cere măsura prevăzută la art. 1.710 alin. (1) lit. d). În cazul în care cumpărătorul este profesionist, iar bunul vândut este mobil corporal, termenul prevăzut la alin. (1) este de două zile lucrătoare . Deși termenul de 2 zile lucrătoare nu a fost menționat în mod expres în art. 3.20 din contract, instanța apreciază că sunt aplicabile dispozițiile legale antemenționate, în privința termenului de aducere la cunoștința vânzătorului a viciilor ascunse.

Astfel, conform art. 3.20 din contract, în cazul în care constată existența unor vicii ascunse, cumpărătorul este obligat să comunica acest lucru în scris, sub sancțiunea pierderii garanției .

Or, instanța apreciază că, neaducând la cunoștința vânzătorului existența viciilor ascunse în termen de 2 zile lucrătoare de la data la care a descoperit existența viciilor, reclamanta nu poate pretinde rezoluțiunea contractului.

Pe de altă parte, instanța apreciază că prin clauza inserată la art. 3.20 din contract [în cazul în care se constată existența unor vicii ascunse, răspunderea vânzătorului pentru viciile ascunse se limitează la livrarea gratuită a tuturor materialelor afectate de vicii (rezultate din procesul de producție) în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii notificării din partea cumpărătorului], părțile au stabilit o limitare a răspunderii pentru vicii, în conformitate cu prevederile art.1203 raportat la art. 1708 alin. (2) Cod civil.

Astfel, chiar dacă ar face dovada existenței unor vicii ascunse ale produselor achiziționate, în temeiul art. 1270 raportat la art. 1350 Cod civil, reclamanta nu ar putea pretinde de la pârâtă decât livrarea gratuită a tuturor materialelor afectate de vicii (rezultate din procesul de producție) în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii notificării din partea cumpărătorului, conform art. 3.20 din contract. Așadar, reclamanta avea posibilitatea formulării unei acțiuni în răspundere contractuală a pârâtei, în temeiul art. 1710 alin. (1) lit. a) – c), solicitând înlăturarea viciilor de către vânzător sau pe cheltuiala acestuia ; b) înlocuirea bunului vândut cu un bun de același fel, însă lipsit de vicii; sau c) reducerea corespunzătoare a prețului, o acțiune în rezoluțiune fiind contrară clauzelor contractuale .

Pe de altă, parte, chiar dacă ar trece peste cele două motive identificate, care conduc la respingerea cererii reclamantei, și ar analiza viciile reclamate, instanța nu poate reține că s-a făcut dovada existenței viciilor ascunse cu privire la produsele achiziționate.

Astfel, față de prevederile art. 1707 alin. (1)-(3) Cod civil, viciul este ascuns dacă viciul sau cauza lui exista la data predării bunului și nu putea fi descoperit, fără asistență de specialitate, de către un cumpărător prudent și diligent, făcând bunul vândut impropriu întrebuințării la care este destinat sau micșorându-i în asemenea măsură întrebuințarea sau valoarea încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preț mai mic.

Din cuprinsul raportului de expertiză efectuat în cauză, rezultă că panourile prezintă o oxidare la fața exterioară, de-a lungul nervurilor mici, apariția ruginii numai de-a lungul cutelor mici ale tablei, nu și de-a lungul cutelor mari sau pe suprafața plană a tablei, constituind un indiciu în privința unui defect de fabricație și anume acela că la ambutișarea tablei pentru crearea cutelor mici a fost distrus stratul protector de vopsea al tablei, ceea ce a favorizat ulterior oxidarea tablei de-a lungul cutelor mici, atunci când panourile ieșite de pe linia de fabricație au venit în contact cu mediul umed. A mai explicat expertul că după ce au ieșit din fabricație, având stratul protector de vopsea distrus la ambutișarea tablei pentru crearea cutelor mici, panourile termoizolante, expuse unui mediu umed, deși protejate cu folie, puteau oxida, deoarece folia nu asigura protecția împotriva umidității.

avansată de expert, conform căreia folia de protecția a fost îndepărtată de pe panouri la timp sau cu o mică întârziere, moment la care panourile erau în stare bună, fără defecte, rugina apărând abia în luna iunie 2014, s-a apreciat că oxidarea nu mai constituie un defect de producție, datorându-se altor cauze din perioada februarie-iunie 2014, nepunându-se astfel problema unui viciu ascuns al produselor.

În a doua ipoteza avansată de expert, conform căreia folia de protecție a panourilor a fost îndepărtată în luna iunie 2014 , așadar la aproximativ 6 luni de la livrarea panourilor (deși conform documentației tehnice și instrucțiunilor furnizorului, montarea panourilor trebuia făcută în cel mult o lună de la livrare, iar folia de protecție trebuia îndepărtată la 7 zile după montare, dar nu la mai mult de o lună de la livrare), la acel moment fiind constatată existența ruginii (oxidarea producându-se în condițiile descrise mai sus – expunerea panourilor unui mediu umed, ulterior ieșirii din fabricație), trebuie determinat dacă reclamanta, în calitate de cumpărător, avea posibilitatea de a descoperi viciul la data predării, fără asistență de specialitate. Or, dacă oxidarea sau cauza acesteia exista la data predării, reclamanta ar fi putut să o descopere, fiind de datoria sa, în calitate de cumpărător, să se asigure, la data predării produselor de către vânzător, că acestea se află în bună stare de utilizare. Însă , la momentul primirii mărfii, reclamanta nu a avut nici un fel de obiecțiune cu privire la produsele livrate, iar dacă viciul sau cauza lui exista la data ieșirii din fabricație, reclamanta putea și avea obligația să îl/ o descopere, fiind vizibil ( ă ) unui cumpărător prudent și diligent (deteriorarea stratului de vopsea – cauza viciului sau oxidarea – viciul fiind identificabile fără cunoștințe sau analize de specialitate).

Astfel, chiar dacă ar reține existența viciului sau cauzei sale la momentul predării bunurilor (împrejurare avansată cu titlu de ipoteză de către expert), instanța apreciază că nu se impune antrenarea răspunderii pârâtei pentru viciile ascunse, din moment ce reclamanta nu a făcut dovada că, la data predării panourilor, a manifestat diligența și prudența necesară, analizând panourile și preluându-le fără a putea descoperi viciile reclamante ca fiind ascunse.

Cele reținute în raportul de expertiză extrajudiciară (filele 47-48 vol. I), nu pot fi luate în considerare de instanță, fiind simple supoziții emise în urma unei verificări vizuale , iar nu în urma unei verificări științifice.

 

In final, ca avocat Bucuresti civil, instanta a apreciat că răspunderea pârâtei este limitată potrivit art. 3.20 din contract, că reclamanta nu a denunțat viciile în termen de 2 zile lucrătoare de la data descoperii acestora și că, în fine , nu s-a făcut dovada faptului că viciile reclamante sunt ascunse, instanța va respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta.

Alte articole de acelasi autor:

Cum procedam in cazul viciilor ascunse ale constructiilor in vederea tragerii la raspundere a persoanei vinovate;

Ce obligatii revin partilor in cazul descoperirii unor vicii aparente sau ascunse

Unele garantii in contractul de vanzare-cumparare;

Clauza de confidentialitate poate fi retrasa daca nu sunt indeplinite conditiile pentru care s-a acordat

-cum te aperi in instanta cand esti acuzat de neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea drumului public;

-in ce consta reaua credinta in cazul savarsirii infractiunii de abandon-de familie si ce prevad celelalte infractiuni contra familiei;

– cand politia nu a probat ca s-a trecut pe culoarea rosie-a semaforului;

-in ce situatii se cere lamurirea ori completarea raportului de expertiza sau o noua expertiza;

-Cum procedam in cazul viciilor ascunse ale constructiilor in vederea tragerii la raspundere a persoanei vinovate

Cand o persoana devine din suspect inculpat si ce drepturi si obligatii are un inculpat in procesul penal;

-in ce situatii este atrasa răspunderea pentru neîndeplinirea îndatoririlor părinteti;

Daca sunteti audiat intr-un dosar penal,dupa ce reguli se face ascultarea,se pun intrebari,raspunsul si consemnarea declaratiei;

 

INTREABA UN AVOCAT

www.avocat-tudor.ro

0724260393

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

Avocat Bucuresti

1
Step 1

Consultați un avocat online


keyboard_arrow_leftPrevious

Nextkeyboard_arrow_right

Back To Top