skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

Revocarea si demisia administratorului societatii comerciale obligarea asociatilor sa-i respecte hotararea

Revocarea administratorului societatii comerciale cum pot fi obligati ceilalti asociati sa-i respecte hotararea

Un avocat in Bucuresti comercial cunoaste ca in conformitate cu principiul libertatii de vointa, administratorul unei societati comerciale are dreptul sa renunte la calitatea de administrator, adica sa-si dea demisia.

Avocatul din Bucuresti in comercial ii va da ca exemplu o speta- ce o vom reda mai jos-din care rezulta ca, daca ceilalti asociati nu dau curs solicitarii renunțării la mandatul de administrator al societatii, acesta se poate adresa instantei de judecata.

Asadar, fiind reprezentat de un avocat in comercial instanta va obliga pârâtul să efectueze demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv în sensul revocării reclamantului din funcția de administrator al societatii. Avocatul in Bucuresti comercial are in vedere ca noul Cod civil prevede raporturi contractuale dintre persoana juridica si organele sale de administrare iar art.209 alin.(3) prevede ca „raporturile dintre persoana juridica si cei care alcatuiesc organele sale de administrare sunt supuse, prin analogie, regulilor mandatului, daca nu s-a prevazut altfel prin lege, actul de constituire sau statut”.

Dispozitiile art.72 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990 sunt in sensul ca „obligatiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat”. Art.137 lin(4) din Legea nr.31/1990 prevad ca „administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor”. In consecinta, este posibila revocarea administratorului prin hotararea adunarii generale, in orice moment si fara a fi incunostiintat cel in cauza, temeiul fiind pierderea increderii societatii in administrator. Desigur ca aceasta masura poate interveni si ca o sanctiune pentru nerespectarea obligatiilor contractuale sau legale, incompetenta, frauda, activitate ineficienta, greseli in gestiune.

Potrivit dispozitiilor art.216 alin(2) din noul Cod civil „administratorii nu pot insa ataca hotararea privitoare la revocarea lor din functie. Ei au numai dreptul de a fi despagubiti daca revocarea fost nejustificata sau intempestiva si au suferit astfel un prejudiciu”. Deci, administratorii societatii comerciale nu pot ataca cu o actiune in anularea hotararii adunarii generale si nici nu pot apela la instanta pentru a fi reintegrati in functie. Daca insa dovedesc un prejudiciu, ei pot cere doar despagubiri, in cazul in care revocarea a avut loc in mod abuziv sau fara justa cauza.

Adunarea generala a actionarilor hotaraste cu privire la revocarea administratorilor în conditiile de cvorum si majoritatea prevazuta de lege pentru luarea hotarârilor de catre acest organ de decizie al societatii.

Conform art.137 ind.1 din Legea 31/1990, administratorii sunt desemnaţi de către adunarea generală ordinară a acţionarilor, cu excepţia primilor administratori, care sunt numiţi prin actul constitutiv.

Candidaţii pentru posturile de administrator sunt nominalizaţi de către membrii actuali ai consiliului de administraţie sau de către acţionari.

Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Administratorii pot fi revocaţi oricând de către adunarea generală ordinară a acţionarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptăţit la plata unor daune-interese.

Se poate deduce astfel ca administratorii pot fi revocati ca urmare a pierderii increderii societatii in administrator dar si ca o sanctiune pentru nerespectarea obligatiilor contractuale sau legale, incompetenta, frauda, activitate ineficienta, greseli in gestiune.

In ce priveste nulitatea actelor emise de organele juridice in art.216 Cod civil se arata ca Hotărârile și deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot fi atacate în justiție de oricare dintre membrii organelor de conducere sau de administrare care nu au participat la deliberare ori care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când li s-a comunicat copia de pe hotărârea sau decizia respectivă ori de la data când a avut loc ședința, după caz. De asemenea, se prevede ca, administratorii nu pot însă ataca hotărârea privitoare la revocarea lor din funcție. Ei au numai dreptul de a fi despăgubiți, dacă revocarea a fost nejustificată sau intempestivă și au suferit astfel un prejudiciu.

Cererea de anulare se soluționează în camera de consiliu de către instanța competentă în circumscripția căreia persoana juridică își are sediul, în contradictoriu cu persoana juridică în cauză, reprezentată prin administratori. Hotărârea instanței este supusă numai apelului.

Conform https://legestart.ro/ https://legestart.ro/ in articolul ”Încetarea raporturilor juridice dintre administrator şi societate”, in accepţiunea legii societăţilor comerciale, funcţia de administrator se exercită raportat direct la dispoziţiile referitoare la contractul de mandat, astfel încât încetarea sa urmează a se produce în aceleaşi condiţii ca şi încetarea contractului de mandat.

În situaţia în care intervine, pentru orice motiv, încetarea funcţiei de administrator, este supus aceloraşi condiţii de publicitate ca şi  numirea. Neefectuarea acestor formalităţi atrage inopozabilitatea încetării atribuţiilor administratorului, de a obliga societatea, faţă de terţi, exceptând situaţia în care aceştia ar cunoaşte actele sau faptele ce ar face obiectul publicităţii.

Încetarea funcţiei de administrator poate interveni pentru motive ce ţin de voinţa societăţii (revocarea), de persoana administratorului (renunţarea la mandate, incapacitatea, condamnarea într-o cauză penală), de cauze naturale (moartea) sau de alte cauze (dizolvarea societăţii).

În practica  judiciară, s-a arătat că revocarea administratorilor desemnaţi prin actul constitutiv se face cu votul unanimităţii asociaţilor.

În ceea ce priveşte societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni, revocarea administratorului este de competenţa adunării generale ordinare a acţionarilor.

În această situaţie, legea nu face distincţie între ipoteza desemnării administratorilor prin act constitutiv sau cea a numirii ulterioare, prin decizia adunării generale.

Principiul revocabilităţii ad nutum a administratorilor se justifică prin asimilarea administratorului cu un mandatar.

  • Speta privind revocarea administrarea administratorului societatii comerciale

Avocata reclamantului solicită admiterea acți unii, astfel cum a fost formulată, în sensul de a se lua act de manifestarea de voință a reclamantului de renunțare la mandatul de administrator al societatii.

Mai solicită obligarea pârâtului în calitate de asociat unic și administrator să efectueze demersurile necesare în vederea modificării Actului Constitutiv în sensul revocării reclamantului din funcția de administrator al societății comerciale pârâte , iar în caz de refuz, hotărârea ce se va pronunța să țină locul Hotărârii Adunării Generale, respectiv de revocare a reclamantului din funcția de administrator.

De asemenea, solicită să se dispună înscrierea la ORC a mențiunii privind revocarea subsemnatului din calitatea de administrator, la data rămânerii definitive a hotărârii.

Susține că s-a adus la cunoștința pârâților intenția reclamantului de a renunța la calitatea de administrator, având în vedere faptul că societatea are doi administrator, respectiv reclamantul și pârâtul care a devenit asociat unic prin retragerea reclamantului din societate , conform sentinței nr. 535/2015.

Mai susține că sentința a fost înscrisă la Registrul comerțului și întrucât pârâtul nu a dat curs solicitării reclamantului de a modifica actul constitutiv și a face demersurile necesare la ORC , au fost nevoiți să formuleze o cerere la ORC , înscrisă în certificatul constatator și au formulat prezenta acțiune în temeiul disp.art.196 și 197 alin.2 din Legea nr.31/1990

Pentru motivele expuse și cele invocate pe larg în cerere solicită admiterea acțiunii astfel cum a fost formulat. Cu cheltuieli  de judecată, constând în taxă judiciară de timbru și onorariu avocațial, justificate  cu chitanțele de la dosar .

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului reclamantul în contradictoriu cu pârâții a  solicitat instanței ca prin hotărârea pe care o va pronunța să dispună:

1 . Să ia act de manifestarea de voință a reclamantului de renunțare la mandatul de administrator al societatii, începand cu data data comunicării notificării către cei doi pârâți .

  1. Obligarea pârâtului T în calitate de asociat unic și administrator al societatii să efectueze demersurile necesare în vederea modificării Actului Constitutiv în sensul revocării subsemnatului din funcția de administrator al societății comerciale pârâte de ordin 2, iar în caz de refuz, hotărârea ce o va pronunța să țină locul Hotărârii Adunării Generale, respectiv de revocare a reclamantului din funcția de administrator.
  2. Să dispun ă înscrierea la ORC a mențiunii privind revocarea reclamantului din calitatea de administrator, la data rămânerii definitive a hotărârii.
  3. O bligarea pârâtului T la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul proces

In motivare , se arată că reclamantul , împreună cu pârâtul au decis înființarea unei societăți cu răspundere limitată care să aibă ca principal obiect de activitate construcții de clădiri și lucrări de geniu.

Dacă la începutul activității, relațiile dintre asociați au fost destul de bune, întrucât au avut unele comenzi, ulterior, datorită lipsei comenzilor și a banilor au început conflictele între aceștia .

Întrucât lucrurile mergeau tot mai greu și găsirea unui loc de muncă în țară a devenit extrem de dificilă, reclamantul a încercat să-și găseasca în străinătate, rămânând ca de administrarea societății să se ocupe în continuare celălalt asociat și administrator.

Când s -a întors în țară, a constatat că celălalt administrator nu s-a ocupat deloc de societate, mai mult, nici nu a achitat datoriile societății către bugetul de stat, motiv pentru care a primit la sediul societății somații cu datoriile neachitate.

A luat legătura cu pârâtul în vederea găsirii unei soluții de achitare a datoriilor și de dizolvare a societății întrucât aceasta nu mai funcționa de o lungă perioadă de timp și doar acumula datorii, însă acesta a refuzat să contribuie în vreun fel la acoperirea datoriilor. A solicitat, de asemenea, retragerea pe cale amiabilă din cadrul societății, întrucât, fiind mai tot timpul plecat din țară, nu se putea ocupa de bunul mers al societății, sens în care i-a comunicat pârâtului o invitație la adunare generală, în care urma să discut e toate problemele, însă acesta a refuzat să dea curs invitației .În această situație, a fost nevoit să introduc ă o acțiune pentru retragerea din societate, acțiune care a făcut obiectul dosarului civil cerere care a fost admisă prin sentința civilă pronunțată de Tribunal rămasă definitivă.

A adus la cunoștința asociatului unic al societății și societății pârâte faptul că își exprima voința de a renunța la mandatul de administrator al societății și a solicitat pârâtului T să întreprindă toate demersurile în vederea revocării sale din calitatea de administrator și înscrierea acestei hotărâri la ORC A..

Întrucât pârâtul nu s-a conformat și nu a efectuat modificările necesare, la data de 03.03.2016 a depus la ORC A o cerere înregistrată sub nr. 6369/03.03.2016, prin care a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la persoane împuternicite, cerere care i-a fost admisă prin rezoluția nr. 3090/04.03.2016 a ORC.

Î n drept, dispozițiile art. 196 ind. 1 și art. 197 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, art. 194 și urm. Cod procedură civilă, art. 453 C .p.c.

În probațiune s-au depus înscrisuri : notificarea de renunțare la mandat și dovada comunicării cu pârâții rezoluția emisă de O R certificat constatator emis de ORC A.

Pârâții, deși legal citați, nu au depus întâmpinare pentru a-și preciza poziția procesuală față de acțiunea reclamantului.

 Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

  Prin sentința civilă pronunțată de Tribunal în dosar s-a dispus  retragerea  reclamantului din societate și modificarea  sediului societății  de la  sediul pe care îl avea la acea dată , la  domiciliul pârâtului.

Ulterior , reclamantul a notificat pe pârâtul T cu privire la voința sa de a renunța la calitatea de administrator al societății și i-a solicitat pârâtului, în calitate de asociat unic, să efectueze formalitățile necesare în vederea modificării actului constitutiv în sensul revocării sale din funcția de administrator și realizării cerințelor de publicitate la ORC de pe lângă Tribunal..

Potrivit disp. art. 847 alin.1 Cod civil „Administratorul poate renunța la atribuțiile sale, pe baza notificării adresate, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, beneficiarului și, după caz, celorlalți administratori sau persoanei împuternicite să desemneze un administrator”.

Reclamantul a respectat dispozițiile legale menționate anterior, însă pârâtul, până la momentul actual, nu a dat curs solicitărilor reclamantului, situație în care acesta din urmă a sesizat instanța de judecată pentru a obține o hotărâre judecătorească prin care pârâtul să fie obligat să întreprindă demersurile necesare în vederea modificării a ctului constitutiv în sensul revocării reclamantului din funcția de administrator al societatii, iar în caz de refuz,  hotărâre a pronunțată să țin ă loc de hotărâre de revocare a reclamantului din funcția de administrator social.

Luarea unei hotărâri în privința modificării actului constitutiv al societății îi aparține doar pârâtului, acesta fiind asociatul unic al societatii .În acest sens , disp. art.196 ind.1 din Legea nr.31/1990 prevăd că :  „ 1) În cazul societăților cu răspundere limitată cu asociat unic, acesta va exercita atribuțiile adunării generale a asociaților societății.

(2) Asociatul unic va consemna de îndată, în scris, orice decizie adoptată în conformitate cu alin. (1). ”

Având în vedere faptul că pârâtul nu a înțeles să îndeplinească formalitățile de procedură necesare pentru revocarea reclamantului din funcția de administrator, ca urmare a renunțării acestuia la mandat, instanța reține că este întemeiată solicitarea privind obligarea pârâtului să se conformeze dispozițiilor legale în acest sens, iar în caz contrar , prezenta hotărâre va ține loc de hotărârea adunării generale de revocare a reclamantului din funcția de administrator .

Temeinicia cererii reclamantului și interesul său de a obține o soluționare favorabilă a pretențiilor sale rezidă și din faptul că potrivit disp. art.197 alin.2 din Legea nr.31/1990 „ Administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării asociaților, mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să facă același fel de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune. ” Așadar, în lipsa unei hotărâri de revocare din funcția de administrator al societatii ,  reclamantul nu are posibilitatea legală de a administra o altă societate cu același obiect de activitate, nici să desfășoare ca și persoană fizică, o activitate similară cu aceea a societății al cărui administrator este, în caz contrar, fiind pasibil să plătească anumite daune.

Față de aspectele expuse mai sus, instanța va lua act de manifestarea de voință a reclamantului în sensul renunțării la mandatul de administrator al societatii, și, în consecință, va o bligă pârâtul în calitate de asociat unic și administrator al societati să efectueze demersurile necesare în vederea modificării Actului Constitutiv în sensul revocării reclamantului din funcția de administrator al societatii, iar în caz de refuz, prezenta hotărâre va ține loc de hotărârea adunării generale de revocare a reclamantului din funcția de administrator .

Admite acțiunea civilă formulată de reclamant, în consecință, ia act de manifestarea de voință a reclamantului în sensul renunțării la mandatul de administrator al societatii.

Obligă pârâtul în calitate de asociat unic și administrator al societatii să efectueze demersurile necesare în vederea modificării Actului Constitutiv în sensul revocării reclamantului din funcția de administrator al societatiiiar în caz de refuz, prezenta hotărâre va ține loc de hotărârea adunării generale de revocare a reclamantului din funcția de administrator.

  • Alte articole de acelasi autor:

– Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;

Pentru ce motive instanta a acordat despagubiri pentru accidentul rutier desi societatea de asigurare a sustinut ca nu s-a dovedit ca piatra care a sărit în parbriz aparține vehiculului ce a proiectat-o în parbriz.

Cum a motivat Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la sanctiunea ce se aplica in cazul lipsei consimtamantului pentru incheierea unui act juridic ca efect al depasirii limitelor legale ale mandatului administratorilor;

Ce consecinte poate avea divulgarea datelor medicale despre pacient cum sunt cele psihiatrice

Cantitatea de droguri mare detinuta pentru consum propriu si monitorizarea limbajului codificat a determinat acuzația de trafic de droguri de mare risc

In ce conditii este atrasa vinovatia si raspunderea pentru fapta proprie in cazul comiterii unei fapte ilicite

Ce avantaje prezinta negocierea cu asiguratorul in cazul unui accident de circulatie si cum a motivat instanta despre tranzactia partilor

A fost achitat pentru evaziune fiscala pentru ca expertiza judiciară are valoare probatorie superioară față de constatările efectuate de inspectorul antifraudă

In ce situatii o persoana comite infractiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere si pe ce argumente a respins instanta lipsa reprezentarii anularii permisului

www.avocat-tudor.ro

0724260393

avocat_tudorion@yahoo.com

Avocat Bucuresti

1
Step 1

Consultați un avocat online


keyboard_arrow_leftPrevious

Nextkeyboard_arrow_right

Back To Top