Pentru ce motive instanta a acordat despagubiri pentru accidentul rutier desi societatea de asigurare a sustinut ca nu s-a dovedit ca piatra care a sărit în parbriz aparține vehiculului ce a proiectat-o în parbriz.

Pentru ce motive instanta a acordat despagubiri pentru accidentul rutier desi societatea de asigurare a sustinut ca nu s-a dovedit ca piatra care a sărit în parbriz aparține vehiculului ce a proiectat-o în parbriz.

Pentru ce motive instanta a acordat despagubiri pentru accidentul rutier desi societatea de asigurare a sustinut ca nu s-a dovedit ca piatra care a sărit în parbriz aparține vehiculului ce a proiectat-o în parbriz.

Ca avocat accidente auto in Bucuresti am observat ca uneori, in aceeasi speta instantele au dat solutii diferite in interpretarea legislatiei privind acordarea despagubirilor de catre societatea de asigurare. In speta urmatoare, referitor la plata daunelor rezultate dintr-un accident auto, instanta de fond a impartasit punctul de vedere al societatii de asigurare, in timp ce instanta de control judiciar a infirmat considerentele primei instante.

Astfel, prin cererea de chemare in judecata reclamanta a arătat că autoturismul proprietatea sa a fost implicat într-un accident rutier. Conform constatării amiabile de accident, autoturismul X fiind în mers i-a aruncat pe parbrizul autoturismului o piatră, fisurându-i parbrizul, auto reclamantei se deplasa în spatele acestei utilitare. S-a arătat că autoutilitara vinovată de producerea pagubei are încheiată poliță de asigurare RCA  iar în baza poliței RCA autoturismul reclamantei beneficiază de despăgubiri dar societatea de asigurare  refuză plata acestor despăgubiri.

S-a arătat că, conform devizului estimativ reparația daunelor are valoarea de 5402,73 lei și ar fi incidente dispozițiile art. 49 L ega 136/1995 și art. 1 din norma CSA publicată în Monitorul Oficial 762/2008.

Pe cale de consecință reclamanta a solicitat admiterea acțiunii și obligarea pârâtei la plata sumei de 5402,73 lei despăgubiri cu cheltuieli de judecată, depunându-se și dovada că reclamanta s-a adresat și pârâtei anterior promovării acțiunii pentru despăgubiri.

Din conținutul constatării amiabile de accident instanța reține că autoturismul X fiind în mers i-a aruncat pe parbrizul autoturismului condus de P ce se deplasa în spatele său, o piatră, fisurându-l. Autoutilitara vinovată de producerea pagubei avea încheiată în acel moment poliță de asigurare RCA. A fost întocmit proces verbal de constatare a daunelor si întocmit dosarul de daună respins pentru despăgubire.

Din calcul reparației instanța reține că, costul reparațiilor la autoturismul reclamantei se ridică la suma de 5402,73 lei. Reclamanta s-a adresat către societatea de asigurare solicitând achitarea contravalorii pagubelor produse ca urmare a accidentului rutier în care a fost implicat auto proprietatea reclamantei, din culpa șoferului autoutilitarei ce avea polița de asigurare RCA la societatea de asigurare.

 Prin adresa societatea de asigurare a comunicat că nu va acorda despăgubiri având în vedere lipsa altor probe în afară de declarația pe proprie răspundere care să dovedească legătura de cauzalitate dintre proiectarea pietrei și avarierea parbrizului, reclamantul păgubit având obligația dovedirii legăturii de cauzalitate dintre proiectarea pietrei și avarierea parbrizului, susținându-se că-n conformitate cu art. 49 Legea. 136/1995 despăgubirile se acordă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație.

S-a susținut de pârâtă că formularul de constatare amiabilă încheiat între  cei doi șoferi nu e valabil pentru că nu a fost completat și la rubrica martori.

Pârâta a depus intampinare si precizări susținând că acțiunea reclamantei e neîntemeiată motivat de următoarele aspecte: conform L. 136/1995 se stabilește în ce condiții se acordă despăgubiri pentru polițele RCA „asigurătorii care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă a vehiculelor pe teritoriul României, acordă despăgubiri pentru prejudiciile produse prin accidente de vehicule, în care asigurații răspund delictual față de terțe persoane”. S-a arătat că-n speță, pentru ca obligația de dezdăunare să ia ființă, trebuie să se stabilească existența unei legături de la cauză la efect, între fapta comisă de o persoană și prejudiciul suferit de cealaltă și-n speță, piatra are a sărit în parbriz nu aparține vehiculului ce a proiectat-o în parbriz. S-a susținut astfel că despăgubirea în baza poliței RCA se face în cazul în care vinovat de producerea evenimentului se face personal tichetului RCA ce a păgubit o terță persoană, dar neexistând vina, nu poate fi vorba de despăgubirea după RCA, RCA-UL intrând în vigoare în cazul în care se produce un accident și se stabilește vina, atunci asigurarea celui vinovat va trebui să plătească dauna.

S-a arătat că-n cauză nu s-a produs nici un accident (ex. altă mașină, bucată dintr-o mașină etc.) ci vina este a unei persoane ce nu a păstrat distanța reglementară față de cel din față, (conform art. 51 OUG 195/2002), lipsind astfel raportul de cauzalitate dintre culpă și prejudiciu, răspunderea astfel încetează. S-a susținut că RCA-ul despăgubește accidente și nu daune și acest lucru nu e considerat accident ci doar daună, iar RCA-ul despăgubește daunele provocate de accidente de autovehicule.

Instanta de fond a respins ca neîntemeiată acțiunea reținându-se că, conform L. 136/1995 polița RCA despăgubește accidente respectiv daune provocate de accidente de vehicule și nu daunele provocate de o piatră ce a căzut dintr-un vehicul.

Reclamanta a formulat o cale de atac, instanta de control judiciar retinand urmatoarele.

Apărările pârâtei sunt neîntemeiate pentru următoarele considerente:

Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor CSA nr. 21/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident stabilește că soluționarea amiabilă a accidentelor rutiere soldate cu avarii ușoare devine operațional de la 01.07.2009.

Ordinul CSA nr. 21/2008 prevede că, în cazul în care două vehicule au fost implicate într-un accident în urma căruia au rezultat numai prejudicii materiale, avizarea societăților din domeniul asigurărilor să fie posibilă în baza formularului Constatare amiabilă de accident, fără a mai fi necesară întocmirea de documente de constatare de către poliție.

Constatarea amiabilă este o procedură utilizată în majoritatea statelor membre ale spațiului economic european în cazul accidentelor rutiere soldate doar cu daune materiale minore. Definiția unui accident de circulație soldat doar cu daune materiale minore diferă în funcție de legislația țării în care s-a produs accidentul.

Astfel, conducătorii vehiculelor implicate într-un astfel de eveniment au posibilitatea de a completa împreună și apoi depune la companiile de asigurare un formular tipizat, denumit în continuare Constat Amiabil sau Constatare Amiabilă (CA).

Ordinul CSA precizează că documentul să fie completat și semnat de către ambii conducători de vehicule implicați în accident sau, în situația în care unul dintre vehicule este staționat / parcat, doar de către proprietarul / utilizatorul acesteia.

Astfel, având în vedere cele menționate mai sus urmează să se constate că nu există dispoziții legale care să condiționeze valabilitatea documentului „Constatare amiabilă de accidente” de consemnarea prezenței unui martor.

Mai mult decât atât, atât timp cât conducătorul auto al utilitarei ce transporta pietriș a recunoscut ca din mașină se scurgea pietriș și că a lovit mașina ce circula în spatele acesteia, fiind de acord să completeze formulare de constatare amiabilă, reprezentantul reclamantei nici nu s-a gândit vreun moment că vor exista probleme la asigurator ca să completeze și datele persoanei cu care era în mașină.

De altfel, se apreciază că nerecunoașterea și neluarea în considerare a formularului de constatare amiabilă reprezintă un abuz din partea asigurătorului, acesta nerespectând tocmai normele legale ce au reglementat introducerea acestui tip de conciliere.

Cum dispozițiile legale prevăd doar că această constatare amiabilă să fie semnată de cei doi conducători auto și cum nu există cadru legal care să condiționeze valabilitatea constatării amiabile și de menționarea unui martor este evident că în mod greșit societatea de asigurare nu a luat în considerare formularul de constatare amiabilă.

S-a susținut de pârâtă că polița RCA despăgubește accidentele, respectiv daunele provocate de accidente de autovehicule și nu daunele care în cazul de față sunt provocate de o piatră ce a căzut dintr-un vehicul și fisurând parbrizul unei alte mașini.

Motivarea pârâtei nu este corectă întrucât potrivit dispozițiilor legale în vigoare polița RCA despăgubește și prejudiciul produs de o piatră ce a căzut dintr-un vehicul.

În acest sens s-a invocat tocmai Ordinul nr. 21/2008 care prevede la art. 26 alin. 2 că „asigurătorul RCA acordă despăgubiri până la limita de despăgubire prevăzută în polița RCA pentru: 3. prejudiciul produs prin fapta lucrului, când prejudiciul își are cauza în însușirile, acțiunea sau inacțiunea vehiculului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea vehiculului, prin scurgerea, risipirea ori căderea accidentală a substanțelor, materialelor sau a obiectelor transportate”.

Este evident că situația de fapt se încadrează întocmai în această prevedere a Ordinului CSA în sensul în timp ce mașina reclamantei se deplasa din mașina din fața sa s-a scurs pietriș transportat de autoutilitara, o piatră fisurând parbrizul autovehiculului reclamantei.

Cum Ordinul nr. 21/2008 reglementează în mod expres obligația asigurătorului RCA de a despăgubi paguba produsă prin scurgerea materialelor transportate, se apreciază că o astfel de pagubă este acoperită de polița RCA.

S-a susținut de pârâtă că nu a fost dovedită legătura de cauzalitate faptă-prejudiciu.

Dar din probele administrate în cauză, respectiv declarația martorului audiat în cauză și din declarațiile celor doi șoferi din formularul de constatare amiabilă s-a dovedit exact situația de fapt: mașina proprietatea reclamantei se deplasa în spatele autoutilitarei cu nr. de înmatriculare mașina care transporta pietriș. Din mașina din față s-a scurs material care a căzut pe parbrizul mașinii reclamantei fisurându-l este evident că s-a dovedit legătura de cauzalitate între scurgerea pietrișului și căderea pe parbrizul mașinii reclamantei, precum și paguba produsă parbrizului.

Urmează a se avea-n vedere că situația de fapt reținută se coroborează cu modul de calcul al reparațiilor, cu depoziția martorului, cu răspunsul la interogatoriu .

Urmează a fi avute-n vedere și faptul că, conform art. 49 Legea 136 privind asigurările și reasigurările din România, cu modificările și completările ulterioare – asigurătorul acorda despăgubiri pentru prejudiciile de către asigurații răspuns, în baza legii, față de terțe persoane păgubite prin accidente de autovehicule, precum și pentru cheltuielile făcute de asigurați în procesul civil, despăgubirile se acordă indiferent de locul în care au fost produse accidentele de autovehicule, atât în timpul mersului, cât și în timpul staționării.

În baza verificărilor tehnice realizate s-au stabilit pagubele produse în urma accidentului și conform devizului estimativ, reparația daunelor produse se ridica la valoarea de 5402,73 lei.

Cum potrivit art. 1 Norma CSA publicată în M. Of. 762/2008 :

  1. „în conformitate cu prevederile art. 49 Legea 136/1995, asigurătorii care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă a vehiculelor pe teritoriul României acordă despăgubiri pentru prejudiciile produse prin accidente de vehicule, de care asigurații răspund delictual față de terțe persoane.”
  2. contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule acoperă răspunderea civilă delictuală a proprietarului sau a utilizatorului unui vehicul pentru prejudiciile produse unei terțe părți prin intermediul vehiculului.

Pentru considerentele arătate, coroborat și cu dispozitiile Codului civil . instanța va admite acțiunea reclamantei, va obliga pârâta societatea de asigurare către reclamant la plata sumei de 5402,73 lei despăgubiri produse ca urmare a incidentului la autoutilitara.

  • Alte articole de acelasi autor:

Ce date nu trebuie sa lipseasca de la o actiune pentru majorarea pensiei de intretinere;

Ce prevede legea despre independenta sotilor si controlul corespondentei celuilalt sot;

Intre ce persoane exista obligatia de intretinere conform Codului civil;

-In ce conditii se apreciaza ca divortul este din culpa unuia dintre soti;

-Ce prevede Codul civil despre intinderea acordului sotilor cand acesta are loc pe cale judiciara;

Din ce motive nu a fost anulat dreptului de a conduce un vehicul desi a fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;

In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto.

-Care este deosebirea dintre masurile de siguranta si pedepse;

-Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de societatea comerciala;

-Renuntarea la judecata.

– Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;

Avocat dreptul muncii.

In ce situatii casatoria se desface din culpa sotilor si ce trebuie dovedit;

In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort

Responsabilitate,profesionalism,confidentialitate fata de client.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

 

Distribuie pe:

Avocat Drept Penal | Avocat Divort, Dreptul Familiei | Avocat ANRP | Avocat Societati Comerciale | Avocat Legislatie Rutiera | Avocat Dreptul Transporturilor | Avocat Fiscal | Avocat Achizitii Publice | Avocat CEDO | Avocat Malpraxis | Avocat infractiuni contra sigurantei statului | Avocat infractiuni contra persoanei | Avocat adoptii | Avocat infractiuni contra vietii, integritatii corporale si sanantatii Avocat infractiuni contra patrimoniului | Avocat infractiuni contra familiei | Avocat infractiuni legi speciale | Avocat civil Bucuresti | Avocat penal Bucuresti | Avocat penalist Bucuresti | Avocat drept contencios si administrative | Cabinet avocatura Bucuresti | Avocat Bucuresti | Baroul de avocati Bucuresti | Lawyer Romania | Avocat legislatia muncii | Avocat cetatenie | Avocat drept imobiliar | Avocat codul muncii | Avocat Uniunea Europeana