skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

In ce situatii autoritatile judiciare romane refuza executarea mandatului european de arestare

.Mandatul european de arestare, situatiile cand autoritatile romane pot refuza executarea

Care sunt motivele de refuz pentru neîndeplinirea condițiilor de fond și de formă ale mandatului european de arestare. 

Mandatul european de arestare trebuie să îndeplinească anumite condiții de fond și formă.

De respectarea acestora depinde validitatea sa. Pe lângă motivele de refuz obligatorii sau facultative prevăzute de lege, pot constitui motive și neîndeplinirea condițiilor de fond și de formă ale mandatului european de arestare.

Legea 302/2004 prevederi despre conținutul și forma mandatului european de arestare:

(1) Mandatul european de arestare va conține următoarele informații:

a) identitatea și cetățenia persoanei solicitate;

b) denumirea, adresa, numerele de telefon și fax, precum și adresa de e-mail ale autorității judiciare emitente;

c) indicarea existenței unei hotărâri judecătorești definitive, a unui mandat de arestare preventivă sau a oricărei alte hotărâri judecătorești executorii având același efect, care se încadrează în dispozițiile art. 89 și 97 din prezenta lege;

d) natura și încadrarea juridică a infracțiunii, ținându-se seama mai ales de prevederile art. 97;

e) o descriere a circumstanțelor în care a fost comisă infracțiunea, inclusiv momentul, locul, gradul de implicare a persoanei solicitate;

f) pedeapsa pronunțată, dacă hotărârea a rămas definitivă, sau pedeapsa prevăzută de legea statului emitent pentru infracțiunea săvârșită;

g) dacă este posibil, alte consecințe ale infracțiunii.

(2) Mandatul european de arestare este întocmit în conformitate cu formularul din anexa nr. 1.

(3)Mandatul european de arestare transmis autorității competente a unui alt stat membru trebuie tradus în limba oficială sau în limbile oficiale ale statului de executare sau în una ori mai multe alte limbi oficiale ale instituțiilor Uniunii Europene, pe care acest stat le acceptă, conform declarației depuse la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

(4) Mandatul european de arestare transmis spre executare autorităților române trebuie tradus în limba română sau în una din limbile engleză și franceză.

Practica instantelor de refuz pentru neîndeplinirea condițiilor de fond și de formă ale mandatului european de arestare 

 Pe numele persoanei solicitate s-a emis mandat european de arestare de către autoritățile judiciare din Belgia pentru săvârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal și trafic de persoane, prevăzută și pedepsită de art. 327 alin. 1, art. 331, art. 434 și art. 437 din Codul penal belgian , constând în aceea că, în perioada 26.08.2016 – 31.10.2016, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a lipsit-o de libertate, în mod ilegal, pe victim pe care a obligat-o, prin constrângere la practicarea prostituției în Belgia.

Instanta a adus la cunoștința persoanei solicitate conținutul mandatului european de arestare și posibilitatea de a consimți la predare către statul membru emitent, Belgia, precum și drepturile procesuale conferite de art. 104 din Legea 302/2004 republicată, în prezența apărătorului din oficiu.

Curtea constata că este competentă că soluționeze prezenta cerere, potrivit art. 102 cu referire la articolul 85 alineat 2 din Legea nr. 302/2004, republicată.

Potrivit art. 84 alin 1 din Legea nr. 302/2004, mandatul european de arestare este o decizie judiciară emisă de autoritatea judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene în vederea arestării și predării către un alt stat membru a unei persoane solicitate,. Aceasta în vederea efectuării urmăririi penale, a judecății sau în scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri privative de libertate. Conform alin. 2 al aceluiași articol, mandatul european de arestare se execută pe baza principiului recunoașterii și încrederii reciproce, în conformitate cu dispozițiile Deciziei – cadru  a Consiliului nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L190/1 din 18 iunie 2002.

Statele membre al Uniunii Europene execută orice mandat european de arestare, pe baza principiului recunoașterii reciproce și în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii – cadru.

Mandatul european de arestare se emite numai atunci când un mandat de arestare preventivă sau de executare a pedepsei nu poate fi adus la îndeplinire în țară. Se are in vedere ca persoana în cauză se sustrage pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, fără ca mandatul european de arestare să dobândească natura juridică a unui mandat de arestare din dreptul intern.

Pe cale de consecință, mandatul european de arestare nu trebuie confundat cu mandatul de arestare preventivă din dreptul intern.

Potrivit art. 86 alin. 1 din Legea 302/2004 republicată, mandatul european de arestare trebuie să conțină următoarele informații:

a) identitatea și cetățenia persoanei solicitate;

b) denumirea, adresa, numerele de telefon si fax, precum si adresa de e-mail ale autorității judiciare emitente;

c) indicarea existentei unei hotărâri judecătorești definitive, a unui mandat de arestare preventiva sau a oricărei alte hotărâri judecătorești executorii având același efect, care se încadrează în dispozițiile art. 88 si 96 din prezenta lege;

d) natura și încadrarea juridică a infracțiunii, ținându-se seama mai ales de prevederile art. 96;

e) o descriere a circumstanțelor in care a fost comisa infracțiunea, inclusiv momentul, locul, gradul de implicare a persoanei solicitate;

f) pedeapsa pronunțată, daca hotărârea a rămas definitivă, sau pedeapsa prevăzută de legea statului emitent pentru infracțiunea săvârșită; ) daca este posibil, alte consecințe ale infracțiunii.

Mandatul european de arestare trebuie să îndeplinească condiții de fond și formă, de respectarea cărora depinde validitatea sa.  pe lângă motivele de refuz obligatorii sau facultative prevăzute de lege, pot constitui motive de refuz și neîndeplinirea condițiilor de fond și de formă ale mandatului european de arestare.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) prin hotărârea din 1 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel pentru interpretarea articolului 8 alineatul (1) litera a din Decizia ‑ cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre).

A subliniat faptul că noțiunea „mandat de arestare” care figurează la articolul 8 alineatul (1) din Decizia-cadru desemnează doar mandatul de arestare național, acesta trebuind să fie înțeles ca fiind decizia judiciară pe care se grefează mandatul european de arestare. Că respectarea cerinței prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera a din Decizia ‑ cadru are o importanță deosebită. se presupune că persoana pe numele căreia este emis mandatul de arestare european, a beneficiat deja, într ‑ o primă etapă a procedurii, de garanțiile procedurale și de drepturile fundamentale a căror protecție trebuie să fie asigurată de autoritatea judiciară a statului membru emitent, potrivit dreptului național aplicabil.

A mai subliniat că cerința de legalitate prevăzută de articolul 8 alineatul (1) litera a din Decizia ‑ cadru constituie o condiție pentru validitatea mandatului european de arestare, iar nerespectarea ei determină, în principiu, autoritatea judiciară de executare să nu dea curs acestui mandat de arestare.

În cauza C-241/15, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că articolul 8 alineatul (1) litera a din Decizia ‑ cadru 2002/584, astfel cum a fost modificată prin Decizia ‑ cadru 2009/299, se da o anumita interpretare.

Atunci când un mandat european de arestare, care se întemeiază pe existența unui „mandat de arestare”. In sensul acestei dispoziții, nu cuprinde indicarea existenței unui mandat de arestare național, autoritatea judiciară de executare nu trebuie să îi dea curs dacă, având în vedere informațiile furnizate în aplicarea articolului 15 alineatul (2) din Decizia ‑ cadru 2002/584, cu modificările ulterioare, precum și toate celelalte informații de care dispune, această autoritate constată că mandatul european de arestare nu este valid întrucât a fost emis fără să fi fost emis în mod efectiv un mandat de arestare național distinct de mandatul european de arestare.

In aceste condiții, înainte de a adopta o astfel de decizie, care, prin natura sa, trebuie să rămână excepțională în cadrul aplicării sistemului de predare instituit de decizia ‑ cadru, sistem care se bazează pe principiile recunoașterii și încrederii reciproce. Trebuie ca această autoritate, în aplicarea articolului 15 alineatul (2) din decizia ‑ cadru, să solicite autorității judiciare din statul membru emitent să îi furnizeze de urgență orice informație suplimentară necesară care să îi permită să examineze dacă lipsa indicării în mandatul european de arestare a existenței unui mandat de arestare naționa.

Se explică fie prin faptul că efectiv un asemenea mandat de arestare național prealabil și distinct de mandatul european de arestare nu există, fie prin faptul că un asemenea mandat există, dar nu a fost menționat.

Având în vedere informațiile furnizate în aplicarea articolului 15 alineatul (2) din decizia ‑ cadru, precum și toate celelalte informații de care dispune autoritatea judiciară de executare, această autoritate ajunge la urmatoarea concluzie.

Mandatul european de arestare, cu toate că se bazează pe existența unui „mandat de arestare” în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (c) din decizia ‑ cadru, a fost eliberat fără să fi fost emis în mod efectiv un mandat de arestare național distinct de mandatul european de arestare. Autoritatea respectivă trebuie să nu dea curs mandatului european de arestare, pentru motivul că acesta nu îndeplinește cerințele de legalitate prevăzute la articolul 8 alineatul (1) din decizia ‑ cadru.

Verificând dacă mandatul european de arestare nr. 2016/150-BR40.LL.xxxxxx/16 emis de Tribunalul de primă instanță din Bruxelles, la data de 31.10.2016 conține toate informațiile prevăzute de art. 86 litera 1 din Legea nr.302/2004, Curtea constată că nu cuprinde cerința prevăzută în alin.1 litera c a art. 84 din legea 302/2004 republicată.

Se constată că nu s-a indicat în conținutul mandatului european de arestare, mandatul național de arestare în baza căruia acesta a fost emis, iar un mandat european de arestare nu poate fi concomitent și un mandat național de arestare.

În cuprinsul mandatului european de arestare, la litera b din cuprinsul acestuia întitulată ,,Actul  pe care se întemeiază mandatul european de arestare”, este menționat ,,mandat de arestare internațional în lipsă emis la 31.10.2016 ”, ceea ce înseamnă că s-a emis un mandat european de arestare în mod direct fără să se fi emis în prealabil un mandat de arestare național.

Acest aspect reiese și informațiile suplimentare comunicate de autoritățile judiciare belgiene prin adresa nr. nr. 2016/150, care au arătat că în acest stadiu al procedurii nu există un mandat de arestare național.

Având în vedere că în cuprinsul mandatului european de arestare emis de către Tribunalul de primă instanță din Bruxelles nu s-a indicat mandatul de arestare național, care a stat la baza emiterii acestuia. Tinând seama de faptul că „mandatul european de arestare este o decizie judiciară care are întotdeauna la bază un mandat de arestare preventivă sau de executare a pedepsei emis în condițiile legii pe plan intern. Curtea va constata că nu este realizată cerința de legalitate prevăzută de dispozițiile art. 86 litera1 litera c din Legea nr.302/2004.

Nu exista în mod efectiv un mandat de arestare național distinct de mandatul european de arestare, motiv pentru care în baza art. 107 din Legea nr. 302/2004 republicată va respinge cererea formulată de autoritățile judiciare din Belgia cu privire la executarea mandatului european de arestare emis de Tribunalul de primă instanță din Bruxelles, la data de 31.10.2016, față de persoana solicitata.

Va revoca măsura arestării provizorii luată față de persoana solicitată

In conformitate cu prevederile Legii nr.302/2004, republicata, autoritatea judiciara romana de executare-curtea de apel-ori de cate ori va constata ivite situatiile considerate potrivit legii motive de refuz, va refuza arestarea si predarea persoanei solicitate, in baza unui mandat de arestare.

Motivele de refuz obligatorii mandat european de arestare

 a)când, din informațiile de care dispune, reiese că persoana urmărită a fost judecată definitiv pentru aceleași fapte de către un stat membru, altul decât statul emitent, Condiția este ca, în cazul condamnării, sancțiunea să fi fost executată ori să fie în acel moment în curs de executare sau executarea să fie prescrisă, pedeapsa să fi fost grațiată ori infracțiunea să fi fost amnistiată sau să fi intervenit o altă cauză care împiedică executarea, potrivit legii statului de condamnare;

b)când infracțiunea pe care se bazează mandatul european de arestare este acoperită de amnistie în România, dacă autoritățile române au, potrivit legii române, competența de a urmări acea infracțiune;

c)când persoana care este supusă mandatului european de arestare nu răspunde penal, datorită vârstei sale, pentru faptele pe care se bazează mandatul de arestare în conformitate cu legea română.

 Motivele facultative de refuz al executarii unui mandat european de arestare de catre autoritatea judiciara romana competenta

 -când persoana care face obiectul mandatului european de arestare este supusă unei proceduri penale în România. Pentru aceeași faptă care a motivat mandatul european de arestare;

-în mod excepțional, în materie de taxe și impozite, de vamă și de schimb valutar, executarea mandatului european nu va putea fi refuzată. Motivul este că legislația română nu impune același tip de taxe sau de impozite ori nu conține același tip de reglementări în materie de taxe și impozite, de vamă și de schimb valutar ca legislația statului membru emitent;

-când mandatul european de arestare a fost emis în scopul executării unei pedepse cu închisoarea sau a unei măsuri de siguranță privative de libertate. Dacă persoana solicitată este cetățean român sau trăiește în România și are o rezidență continuă și legală pe teritoriul României. Se are in vedere o perioadă de cel puțin 5 ani și aceasta declară că refuză să execute pedeapsa ori măsura de siguranță în statul membru emitent;

-când persoana care face obiectul mandatului european a fost judecată definitiv pentru aceleași fapte într-un alt stat terț care nu este membru al Uniunii Europene. Condiția este ca, în caz de condamnare, sancțiunea să fi fost executată sau să fie în acel moment în curs de executare. Ori, executarea să fie prescrisă ori infracțiunea să fi fost amnistiată sau pedeapsa să fi fost grațiată potrivit legii statului de condamnare;

când mandatul european de arestare se referă la infracțiuni care, potrivit legii române, sunt comise pe teritoriul României;

când mandatul european cuprinde infracțiuni care au fost comise în afara teritoriului statului emitent. cu conditia ca  legea română nu permite urmărirea acestor fapte atunci când s-au comis în afara teritoriului român;

când, conform legislației române, răspunderea pentru infracțiunea pe care se întemeiază mandatul european de arestare ori executarea pedepsei aplicate s-a prescris. Aceasta dacă faptele ar fi fost de competența autorităților române;

când o autoritate judiciară română a decis fie renunțarea la urmărirea penală. Ori, clasarea pentru infracțiunea pe care se întemeiază mandatul european de arestare. De asemenea, a pronunțat, față de persoana solicitată, o hotărâre definitivă, cu privire la aceleași fapte, care împiedică viitoare proceduri;

când persoana condamnată nu a fost prezentă personal la judecată. In afară de cazul în care autoritatea judiciară emitentă informează că, în conformitate cu legislația statului emitent:

 

persoana a fost încunoștințată, în timp util, prin citație scrisă înmânată personal sau prin notificare telefonică, fax, e-mail sau prin orice alte asemenea mijloace. Aceasta referitor la ziua, luna, anul și locul de înfățișare și la faptul că poate fi pronunțată o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la process.

Alte articole de acelasi autor:

Cum procedam in cazul viciilor ascunse ale constructiilor in vederea tragerii la raspundere a persoanei vinovate;

In ce conditii se pedepseste evaziunea fiscala prin nedeclarare,declarare fictiva ori declarare

inexacta cu privire la sediile principale conform Legii 241/2005;

Care sunt conditiile atragerii raspunderii persoanelor juridice care au savarsit infractiuni;

-Ce masuri trebuiesc intreprinse daca ti-a fost avariata masina;

-Fapta de evaziune fiscala prevazuta de Legea 241/2005 art.9 lit.b constituie infractiune numai daca

s-a produs un prejudiciu;

–A fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice dar nu s-a anulat si dreptul de a conduce autovehicule;

–In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort;

-Cum invoci si ce neregularitati exista privind citarea si comunicarea actelor intr-un proces;
Ce prevede legea despre independenta sotilor si controlul corespondentei celuilalt sot;

-Intre ce persoane exista obligatia de intretinere conform Codului civil;

-In ce conditii se apreciaza ca divortul este din culpa unuia dintre soti;

-Ce prevede Codul civil despre intinderea acordului sotilor cand acesta are loc pe cale judiciara;
Din ce motive nu a fost anulat dreptului de a conduce un vehicul. A fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;

–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto.

-Care este deosebirea dintre masurile de siguranta si pedepse;

-Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de societatea comerciala;

-Renuntarea la judecata.

–Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;

–Avocat dreptul muncii.

Responsabilitate,profesionalism,confidentialitate fata de client

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design bratari bratari barbati bratari femei bratari dama bratari ieftine seturi de bratari brățări bărbați agentie marketing reclame facebook reclame google agentie promovare site promovare online campanii google campanii facebook promovare seo servicii marketing promovare social media