skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

In ce conditii prelucrarea datelor cu caracter personal intra sub incidenta Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

In ce conditii prelucrarea datelor cu caracter personal intra sub incidenta Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

In ultimul timp, ca avocat Baroul Bucuresti apar tot mai multe stiri despre GDPR si nerespectarea prelucrarii datelor cu caracter personal, precum sanctionarea tot mai frecventa a unor firme pentru astfel de abateri, uneori cu sume mari.
Ca urmare a dezvoltarii tehnologiei informatiilor si a performantei calculatoarelor este necesar sa existe o garantie ca acestea nu vor fi folosite contrar vointei celor care le-au creat, prin colectarea unor date cu caracter personal nedistinate publicului.

Aceasta mai ales ca, odata cu dezvoltarea tehnologiei informatiilor a crescut in ritm accelerat si cantitatea de date cu caracter personal prelucrate.Toate acestea au facut necesara reglementarea unor norme privind prelucrarea datelor personale.

Referitor la preocuparile in acest sens ale Uniunii Europeane, mentionam Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Dupa abrogare, aceasta functie se exercita prin Regulamentul(UE) 2016/679 al Parlamentului European si Consilului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date(in continuare, Regulamentul general pentru protectia datelor, GDPR) .

Legislatia romana in domeniu a pus in aplicare prevederile din Regulamentul general pentru protectia datelor.
Prin lege, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitate de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale, reprezintă garantul respectării drepturilor fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, statuate cu precădere de art. 7 și 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, de art. 16 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și de art. 8 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale.

Asadar, pentru a cunoaste in ce masura prelucrarea datelor cu caracter personal ar intra sub incidenta legii si Autoritatii Nationale de Supraveghere trebuie sa cunoastem competenta acesteia.

In acest sens, Autoritatea Nationala de Supraveghere primeşte plângerile depuse de o persoană vizată sau de un organism, o organizaţie sau o asociaţie, investighează într-o măsură adecvată obiectul plângerii şi informează persoana care a depus plângerea cu privire la evoluţia şi rezultatul investigaţiei, într-un termen rezonabil, în special dacă este necesară efectuarea unei investigaţii mai amănunţite sau coordonarea cu o altă autoritate de supraveghere; verifică legalitatea prelucrării şi informează persoana vizată, într-un termen rezonabil, cu privire la rezultatul verificării sau cu privire la motivele pentru care nu a avut loc verificarea;

-desfăşoară investigaţii privind aplicarea prezentei legi, inclusiv pe baza unor informaţii primite de la o altă autoritate de supraveghere sau autoritate publică;
-monitorizează evoluţiile relevante, în măsura în care acestea au impact asupra protecţiei datelor cu caracter personal, în special evoluţia tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor;
-oferă consiliere cu privire la operaţiunile de prelucrare

În exercitarea competenţelor de investigare, autoritatea de supraveghere are acces la toate datele cu caracter personal prelucrate de operator şi persoana împuternicită de operator, precum şi la toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Autorităţii de supraveghere îi revine competenţa de a emite avertizări în atenţia unui operator sau a unei persoane împuternicite de operator cu privire la probabilitatea ca operaţiunile de prelucrare vizate să încalce prevederile prezentei legi;

Pe de alta parte, pentru ca dvs., sau Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sa constatate daca prelucrarea unor date de către autoritățile publice respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării, este necesar ca mai intai sa cunoastem:
• Cum sunt definiti termenii folositi in Regulament si in legislatia
romana si in ce constau acestia.

• Ce sunt datele cu caracter personal?
Datele cu caracter personal sunt definite ca orice informații referitoare la o persoană fizica identificata sau identificabila.
O persoană identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

• Ce se intelege prin prelucrarea datelor cu caracter personal?

Prelucrarea datelor cu caracter personal constituie orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

• Ce reprezinta stocarea datelor cu caracter personal
Prin stocare se intelege păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

• Ce conditii trebuie sa respecte operatorul cand prelucreaza
datele cu caracter personal?
-sa le prelucreze cu buna-credința și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
-sa le colecteze în scopuri determinate, explicite și legitime; prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice, de cercetare istorica sau științifică nu va fi considerată incompatibilă cu scopul colectării dacă se efectuează cu respectarea dispozițiilor prezentei legi, inclusiv a celor care privesc efectuarea notificării către autoritatea de supraveghere, precum și cu respectarea garanțiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute de normele care reglementează activitatea statistica ori cercetarea istorica sau științifică;

-sa fie adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
-datele sa fie exacte și, dacă este cazul, actualizate; în acest scop se vor lua măsurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate, să fie șterse sau rectificate;

-stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate și în care vor fi ulterior prelucrate; stocarea datelor pe o durată mai mare decât cea menționată, în scopuri statistice, de cercetare istorica sau științifică, se va face cu respectarea garanțiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute în normele care reglementează aceste domenii, și numai pentru perioada necesară realizării acestor scopuri.

• Cerinta ca orice prelucrare de date cu caracter personal, cu anumite
excepții, poate fi efectuată numai dacă persoana vizata și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare.

• In ce cazuri nu se cere consimtamantul persoanei?
Consimțământul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri:
-când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizata este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;
-când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei vizate ori a unei alte persoane amenintate;
-când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului;
-când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terțul căruia îi sunt dezvăluite datele;
-când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau al terțului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiția ca acest interes sa nu prejudicieze interesul sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate;
-când prelucrarea privește date obținute din documente accesibile publicului, conform legii;
-când prelucrarea este făcuta exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorica sau științifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dispozițiilor legale care reglementează obligația autorităților publice de a respecta și de a ocroti viața intima, familială și privată.Încheierea operațiunilor de prelucrare

• Ce prelucrari vizează date din categoriile menționate ca exceptii
-prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natura similară, de apartenența sindicala, precum și a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate sau viața sexuală este interzisă.
-prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată numai dacă:
-persoana vizata și-a dat în mod expres consimțământul; sau
-prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziție legală.
Autoritatea de supraveghere poate stabili și alte cazuri în care se poate efectua prelucrarea datelor prevăzute la alin. (1), numai cu condiția instituirii unor garanții adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate

-prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la săvârșirea de infracțiuni de către persoana vizata ori la condamnări penale, măsuri de siguranță sau sancțiuni administrative ori contravenționale, aplicate persoanei vizate, poate fi efectuată numai de către sau sub controlul autorităților publice, în limitele puterilor ce le sunt conferite prin lege și în condițiile stabilite de legile speciale care reglementează aceste materii.
Autoritatea de supraveghere poate stabili și alte cazuri în care se poate efectua prelucrarea datelor prevăzute la alin. (1), numai cu condiția instituirii unor garanții adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Un registru complet al condamnărilor penale poate fi ținut numai sub controlul unei autorități publice, în limitele puterilor ce îi sunt conferite prin lege.

• Care sunt condițiile de acordare și valabilitate a
consimțământului?
Potrivit art. 7 alin. (1) din Regulament, operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze faptul că persoana vizată și-a dat consimțământul pentru operațiunea de prelucrare a datelor cu caracter personal.
În cazul în care consimțământul persoanei vizate este dat în contextual unei declarații scrise care se referă și la alte aspecte, cererea privind consimțământul trebuie să fie prezentată într-o formă care o diferențiază în mod clar de celelalte aspecte, într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu.
Art. 7 alin. (3) din Regulament prevede faptul că retragerea consimțământului se face la fel de simplu ca și acordarea acestuia.
În situația în care consimțământul este retras, operatorul are obligația de a șterge, fără întârzieri nejustificate, toate datele cu caracter personal ale persoanei vizate care și-a exercitat dreptul prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. b) din Regulament.
Considerentul 32 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 stabilește următoarele: ”Consimțământul ar trebui acordat printr-o acțiune neechivocă care să constituie o manifestare liber exprimată, specifică, în cunoștință de cauză și clară a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, ca de exemplu o declarație făcută în scris, inclusiv în format electronic, sau verbal. Acesta ar putea include bifarea unei căsuțe atunci când persoana vizitează un site, alegerea parametrilor tehnici pentru serviciile societății informaționale sau orice altă declarație sau acțiune care indică în mod clar în acest context acceptarea de către persoana vizată a prelucrării propuse a datelor sale cu caracter personal. Prin urmare, absența unui răspuns, căsuțele bifate în prealabil sau absența unei acțiuni nu ar trebui să constituie un consimțământ. Consimțământul ar trebui să vizeze toate activitățile de prelucrare efectuate în același scop sau în aceleași scopuri. Dacă prelucrarea datelor se face în mai multe scopuri, consimțământul ar trebui dat pentru toate scopurile prelucrării. În cazul în care consimțământul persoanei vizate trebuie acordat în urma unei cereri transmise pe cale electronică, cererea respectivă trebuie să fie clară și concisă și să nu perturbe în mod inutil utilizarea serviciului pentru care se acordă consimțământul.

In ce condiții pot prelucra datele cu caracter personal ale copiilor în ceea ce privește oferirea de servicii ale societății informaționale?
Prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui copil este legală dacă copilul are cel puțin vârsta de 16 ani. Dacă copilul are sub vârsta de 16 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă și în măsura în care consimțământul este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului. Operatorul depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica în astfel de cazuri că titularul răspunderii părintești a acordat sau a autorizat consimțământul, ținând seama de tehnologiile disponibile (art. 8 din Regulamentul (UE) 2016/679).

• Ce se poate intampla la incheierea operatiunilor de prelucrare?

La încheierea operațiunilor de prelucrare, dacă persoana vizata nu și-a dat în mod expres și neechivoc consimțământul pentru o alta destinație sau pentru o prelucrare ulterioară, datele cu caracter personal vor fi:
-distruse;
-transferate unui alt operator, cu condiția ca operatorul inițial sa garanteze faptul ca prelucrările ulterioare au scopuri similare celor în care s-a făcut prelucrarea inițială;
-transformate în date anonime și stocate exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorica sau științifică.(2) În cazul operațiunilor de prelucrare efectuate în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. c) sau d), în cadrul activităților descrise la art. 2 alin. (5), operatorul poate stoca datele cu caracter personal pe perioada necesară realizării scopurilor concrete urmărite, cu condiția asigurării unor măsuri corespunzătoare de protejare a acestora, după care va proceda la distrugerea lor dacă nu sunt aplicabile prevederile legale privind păstrarea arhivelor.
• Alte articole de acelasi autor
-In ce domenii poate apare conflictul de interese si cum este reglementat inlegislatie;
-Cum stabileste instanta cat de mare este pedepsa cand pronunta condamnarea pentru savarsirea unei infractiuni;
–Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces illegal
la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;
–Ce a avut in vedere I.C.C.J cand a dispus încetarea procesului penal
pentru infracţiunea de nerespectarea măsurilor privind încredinţarea
minorului ca urmare a împăcării părţilor.
-In ce conditii in cazul cererii de divort din culpa exclusiva a paratului
acesta poate fi obligat la plata unei prestatii compensatorii sub forma unei rente viagere;
–Cum solicitati audierea ca martori a rudelor in cazul contraventiilor la
regimul circulatiei rutiere;
-Din ce motive DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de
favorizarea faptuitorului in cazul persoanelor condamnate care apar ca autori de lucrări științifice;
–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat
prin accident;
–Ce inseamna un avocat in Uniunea Europeana;
–Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;
–Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de
Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine.
Cabinet avocat Tudor Ion
Responsabilitate, profesionalism,loialitate fata de client
www.avocat-tudor.ro
0724260393

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top