skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com
Garantie Lucru Vandut
vanzatorul garanteaza lucrul vandut

Garantia contra viciilor bunului vandut

Garantia contra viciilor bunului vandut, reglementare legala

 

Garantia contra viciilor bunului vandut face obiectul unor cauze aflate pe rolul instantelor de judecata, deseori litigiul poarta asupra unor constructii noi.

Garantia contra viciilor bunului vandut, reglementarea legala

Garantia contra viciilor bunului vandut este reglementata de art.1707 din Codul civil si se prevad  urmatoarele conditii:

(1) Vanzatorul garanteaza  cumparatorul contra oricaror vicii ascunse care fac bunul vandut impropriu intrebuintarii la care este destinat sau care ii micsoreaza intr-o asemenea masura intrebuintarea sau valoarea incat, daca le-ar fi cunoscut, cumparatorul nu ar fi cumparat sau ar fi dat un pret mai mic.

(2) Este ascuns acel viciu care, la data predarii, nu putea fi descoperit, fara asistenta de specialitate, de catre un comparator prudent si diligent.

(3) Garantia este datorata daca viciul sau cauza lui existau la data predarii bunului.

(4) Vanzatorul nu datoreaza garantie contra viciilor pe care cumparatorul le cunostea la incheierea contractului.

(5) In vanzarile silite nu se datoreaza garantie contra viciilor ascunse.

Garantia contra viciilor bunului vandut, care sunt cerintele

Actualul text al Codului civil precizeaza ca garantia va fi datorata daca viciul sau cauza lui exista la data predarii bunului. Asadar, in ipoteza in care viciul se manifesta intre momentul incheierii contractului si  momentul predarii bunului  ar fi incidente dispozitiile art.1690  privind “Starea bunului vandut”.

Conform art.1690 alin.1, bunul vandut  trebuie sa fie predat in starea in care se afla in momentul incheierii contractului. Cumparatorului ii incumba obligatia ca, imediat dupa preluare, sa verifice starea bunului potrivit uzantelor. Daca in urma verificarii sunt descoperite vicii, cumparatorul trebuie sa il informeze pe vanzator despre acestea fara intarziere. In lipsa informarii se considera ca vanzatorul si-a executat obligatia prevazuta la alin.1.

Ce obligatii are vanzatorul in privinta garantiei contra viciilor bunului vandut

La ultimul alineat se prevede ca, in privinta viciilor ascunse, dispozitiile art. 1707-1714 din Cod raman aplicabile. Reglementarea garantiei pentru buna functionare a fost determinata de cresterea nivelului tehnologic. Astfel, art.1716 prevede ca, in afara de garantia contra viciilor ascunse, vanzatorul care a garantat pentru un timp buna functionare a bunului vandut este obligat in cazul oricarei defectiuni ivite inauntrul termenului de garantie sa repare bunul pe cheltuiala sa.

Daca reparatia este imposibila sau daca durata acesteia depaseste timpul stabilit prin contract sau prin legea speciala, vanzatorul are obligatia sa inlocuiasca bunul vandut . In lipsa unui termen prevazut in contract sau in legea speciala, durata maxima a reparatiei este de 15 zile de la data cand cumparatorul a solicitat repararea bunului.

Ce se intampla cu garantia contra viciilor bunului vandut daca vanzatorul nu il inlocuieste

Daca vanzatorul nu inlocuieste bunul intr-un termen rezonabil, potrivit cu imprejurarile, el este obligat, la cererea cumparatorului, sa ii restituie pretul primit in schimbul inapoierii bunului. Pentru a putea exercita dreptul de garantie recunoscut cumparatorul trebuie sa comunice defectiunea de indata ce a descoperit-o si, in orice caz, inainte de implinirea termenului de garantie.

Alte criterii privind garantia contra viciilor bunului vandut

Obligatia de garantie exista atunci cand urmare a viciului ascuns, bunul este impropriu intrebuintarii la care este destinat. Sau, atunci cand viciul ascuns micsoreaza in asemenea masura intrebuintarea sau valoarea bunului incat, daca l-ar fi cunoscut, cumparatorul nu l-ar fi cumparat sau ar fi dat un pret mai mic.

Criteriul standard dupa care se determina caracterul scuns al viciului este cumparatorul prudent si diligent. Viciul nu este ascuns daca putea fi cumparat de catre un cumparator „atent”

Pentru a exista obligatia de garantie este necesar ca viciul sau cauza viciului sa existe la momentul predarii bunului.

Garanția contra viciilor bunului vandut, a viciilor ascunse nu se poate aplica decât acelor vicii care existau la data predării

Regulile specifice acestei garanții se aplică și atunci când predarea s-a făcut neconform. Dar neconformitatea nu putea fi descoperită cu ocazia recepției consecutive predării. De aceea, garanția pentru vicii ascunse nu se poate aplica decât acelor vicii care existau la data predării, chiar dacă riscurile nu fuseseră transmise cumpărătorului prin această predare

In doctrina s-a arata ca, faptul ca viciul a intervenit ulterior datei incheierii contractului, si, eventual, ulterior momentului transferului proprietatii nu il exonereaza pe vanzator de obligatia de garantie, atat timp cat la momentul predarii bunului, viciul sau cauza viciului existau. Efectul viciului ascuns se poate produce oricand dupa predarea bunului dar nu este obligatoriu sa se produca. De exemplu, descoperirea intamplatoare a unor vicii la structura de rezistenta a imobilului vandut poate justifica introducerea unei cereri de chemare in garantie.

De asemenea, in ce priveste viciile aparente, acestea sunt cele care pot fi constatate sau observate la momentul predarii, de catre un cumparator prudnt si diligent. fara asistenta de specialitate.

Speta relevanta despre modul cum instanta de judecata a apreciat 

garantia contra viciilor bunului vandut

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta a solicitat rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare și a actului adițional. Obligarea pârâtelor la restituirea sumei reprezentând prețul vânzării, echivalent în lei la cursul BNR din ziua plății. A solicitat si obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, a arătat că a încheiat cu pârâta contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect panouri termoizolante. Erau folosite la realizarea acoperișului unui spațiu comercial, potrivit contractului.

Ce a garantat parata 

Pârâta a garantat panourile montate la exterior pentru o perioadă de 3 ani de la data facturării produsului. In perioada de garanție , a constatat existența unor vicii ascunse ale produsului. Toate panourile prezintă coroziuni pe toată suprafață, fapt ce indică un defect de fabricație (producție). A subliniat că, potrivit art. 3.20 din contract, a comunicat acest lucru pârâtelor în scris, imediat ce a constatat defecțiunea. Acestea au răspuns la notificare prin adresa în sensul că se vor prezenta la punctul de lucru pentru a constat viciile reclamate.

A mai precizat că un reprezentant al pârâtelor s-a prezentat la locul unde au fost montate panourile, însă nu a încheiat un proces-verbal și nu a luat sau dispus vreo măsură. Ulterior, reclamanta a solicitat telefonic pârâtelor în numeroase rânduri să livreze gratuit materialele afectate de vicii. Acestea nu au dat curs solicitărilor. Reclamanta le-a notificat din nou pe pârâte, încercând, fără succes, soluționarea amiabilă a litigiului.

Ce a constata expertiza extrajudiciara despre garantia contra viciilor lucrului vandut

Raportul de expertiză extrajudiciară, a constatat că toate panourile prezintă coroziuni pe întreaga suprafață. Acest fapt indică un defect de fabricație, un viciu ascuns, astfel că bunurile nu mai corespund scopului pentru care au fost achiziționate.

În susținerea cererii de chemare în judecată, reclamanta a solicitat administrarea probei cu înscrisuri și expertiză tehnică de specialitate.

Ce argumente a avut parata despre obligatia de garantie contra viciilor lucrului vandut

Pârâtele a formulat întâmpinare, prin care au invocat excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei. Pe fondul cauzei au solicitat respingerea cererii, ca neîntemeiată. A apreciat ca vânzătorul este cel care garantează contra viciilor ascunse ale lucrului vândut.

Cu privire la susținerile reclamantei pârâtele au facut referire la art. 3.20 (2) din contract. In cazul în care se constată existența unor vicii ascunse, răspundere a vânzătorului se limitează la livrarea gratuită a tuturor materialelor afectate de vicii. Rrezultate insa din procesul de producție, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii notificării din partea cumpărătorului.

Apreciază că pentru a putea fi antrenată răspunderea pentru vicii este necesar ca viciul să existe la momentul predării bunului. Să nu poată fi descoperit în urma unei verificări serioase si să facă bunul vândut impropriu utilizării. Sau să îi micșoreze în asemenea măsură întrebuințarea sau valoarea încât, dacă l-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar mai fi cumpărat sau ar fi dat un preț mai mic.

Ca deteriorările bunului, intervenite ulterior vânzării, din cauze neimputabile cumpărătorului, nu sunt de natură a antrena răspunderea acestuia. Aceste aspecte fiind menționate în art. 3.21 din contract, garanția pentru vicii fiind înlăturată pentru toate situațiile enumerate în acest articol.

In care ar exista presupusele vicii ascunse la care reclamanta face referire, acestea trebuiau aduse la cunoștința. în termen de 2 zile lucrătoare. Sancțiunea fiind  stingerea dreptului de a invoca garanția pentru vicii ascunse și a obligației corelative de garanție. Reclamanta nu a făcut dovada aducerii la cunoștința pârâtelor a viciilor în termenul de 2 zile lucrătoare, prevăzut în mod imperativ de lege, care curge de la data descoperii acestora.

Instanța a încuviințat și administrat proba cu înscrisuri și expertiză tehnică de specialitate, fiind depus la dosar raportul de expertiză.

Ce situatie de fapt a constatat instanta

Între reclamantă, în calitate de cumpărător/beneficiar și în calitate de vânzător/furnizor a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare. Obiectul a fost vânzarea panourilor termoizolante și predarea acestora către cumpărător, la locația de producție a vânzătorului, în schimbul plății de către cumpărător a prețului.

Asupra fondului cauzei, instanța reține prevederile art.1270 C. civ. Conform acestora, contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante. Art. 1.350 alin. (1) C. civ. stabilește că orice persoană trebuie să își execute obligațiile pe care le-a contractat.

Cu privire la rezoluțiunea contractului, instanța reține prevederile speciale din materia contractului de vânzare. Art. 1707 alin. (1)-(4) Cod civil stabileste că vânzătorul garantează cumpărătorul contra oricăror vicii ascunse care fac bunul vândut impropriu întrebuințării la care este destinat. Sau care îi micșorează în asemenea măsură întrebuințarea sau valoarea încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preț mai mic. Este ascuns acel viciu care, la data predării, nu putea fi descoperit, fără asistență de specialitate, de către un cumpărător prudent și diligent. Garanția este datorată dacă viciul sau cauza lui exista la data predării bunului. Vânzătorul nu datorează garanție contra viciilor pe care cumpărătorul le cunoștea la încheierea contractului.

Ce a constatat despre obligatia de garantie a vanzatorului contra viciilor lucrului vandut

Potrivit art. 1710 alin. (1) lit. d) Cod civil, în temeiul obligației vânzătorului de garanție contra viciilor, cumpărătorul poate obține rezoluțiunea vânzării.

Potrivit art. 3.19-3.20 din contractul de vânzare-cumpărare în cazul viciilor ascunse, perioada de garanție conform certificatului de garanție este de 3 ani pentru panourile montate la exterior. De 5 ani pentru panourile montate la interior, calculată de la data facturării produsului.

În perioada de garanție, în cazul în care constată existența unor vicii ascunse, cumpărătorul este obligat să comunice acest lucru în scris vânzătorului. În cazul în care se constată existența unor vicii ascunse, răspunderea vânzătorului pentru viciile ascunse se limitează la livrarea gratuită a tuturor materialelor afectate de vicii rezultate din procesul de producție. Termen este de 20 de zile lucrătoare de la data primirii notificării din partea cumpărătorului. Livrarea materialelor de va face tot ex works la locul de producție al vânzătorului.

In cererea de chemare in judecata, reclamanta afirmă ca, a comunicat pârâtelor existența unor vicii ascunse ale produselor imediat ce a constatat acest lucru. A depus la dosar notificarea, prin care a comunicat pârâtei faptul că panourile termoizolante s-au deteriorat. Ca au ruginit (25% din suprafață), solicitând pârâtei constatarea daunelor produse. Prin adresa pârâta a comunicat reclamantei că, în termen de 10 zile de la primirea notificării , reprezentanți ai societății se vor deplasa la punctul de lucru al societății reclamante pentru a constata viciile. Prin adresa reclamanta a solicitat din nou prezentarea la sediul indicat. A  învederat că, deși a permis accesul reprezentatului pârâtei pentru constatarea daunelor, defecțiunile nu au fost remediate.

Ce a retinut instanta despre garantia contra viciilor lucrului vandut

Reclamanta a fost evazivă în a preciza în mod clar data la care a constatat existența viciilor ascunse. Rezultă din cuprinsul raportului de expertiză și din procesul-verbal încheiat la data de 09.03.2017 de către exert. in prezența reprezentantului reclamantei  cu ocazia efectuării expertizei în prezenta cauză. Oxidarea (rugina) de-a lungul panourilor termoizolante a fost constatată în luna iunie 2014 , la aproximativ 6 luni de la data livrării produselor. Reclamanta nu a contestat cele menționate în cuprinsul raportului de expertiză și procesului-verbal antemenționat cu privire la data constatării oxidării. Instanța va reține că, potrivit celor învederate de reprezentantul reclamantei expertului judiciar, viciile reclamante au fost constatate de cumpărătoare în cursul lunii iunie 2014.

Cumpărătorul care a descoperit viciile ascunse ale lucrului este obligat să le aducă la cunoștința vânzătorului într-un termen rezonabil. Acesta este stabilit potrivit cu împrejurările, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a cere măsura prevăzută la art. 1.710 alin. (1) lit. d). În cazul în care cumpărătorul este profesionist, iar bunul vândut este mobil corporal, termenul prevăzut la alin. (1) este de două zile lucrătoare . Deși termenul de 2 zile lucrătoare nu a fost menționat în mod expres în art. 3.20 din contract, instanța apreciază că sunt aplicabile dispozițiile legale antemenționate, în privința termenului de aducere la cunoștința vânzătorului a viciilor ascunse.

Conform art. 3.20 din contract, în cazul în care constată existența unor vicii ascunse, cumpărătorul este obligat să comunica acest lucru în scris, sub sancțiunea pierderii garanției .

Importanta clauzelor din contract despre aducerea la cunostinta a garantiei contra viciilor lucrului vandut

Neaducând la cunoștința vânzătorului existența viciilor ascunse în termen de 2 zile lucrătoare de la data la care a descoperit existența viciilor, reclamanta nu poate pretinde rezoluțiunea contractului.

Pe de altă parte, instanța apreciază că prin clauza inserată la art. 3.20 din contract [în cazul în care se constată existența unor vicii ascunse, răspunderea vânzătorului pentru viciile ascunse se limitează la livrarea gratuită a tuturor materialelor afectate de vicii (rezultate din procesul de producție) în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii notificării din partea cumpărătorului], părțile au stabilit o limitare a răspunderii pentru vicii, în conformitate cu prevederile art.1203 raportat la art. 1708 alin. (2) Cod civil.

Astfel, chiar dacă ar face dovada existenței unor vicii ascunse ale produselor achiziționate, în temeiul art. 1270 raportat la art. 1350 Cod civil, reclamanta nu ar putea pretinde de la pârâtă decât livrarea gratuită a tuturor materialelor afectate de vicii. Rezultate din procesul de producție, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii notificării din partea cumpărătorului, conform art. 3.20 din contract.

Pentru ce motive a respins cererea reclamantei

Reclamanta avea posibilitatea formulării unei acțiuni în răspundere contractuală a pârâtei. Solicita înlăturarea viciilor de către vânzător sau pe cheltuiala acestuia. Inlocuirea bunului vândut cu un bun de același fel, însă lipsit de vicii. Reducerea corespunzătoare a prețului, o acțiune în rezoluțiune fiind contrară clauzelor contractuale .

Instanța nu poate reține că s-a făcut dovada existenței viciilor ascunse cu privire la produsele achiziționate.

Art. 1707 alin. (1)-(3) Cod civil, viciul este ascuns dacă viciul sau cauza lui exista la data predării bunului și nu putea fi descoperit fără asistență de specialitate.

Raportul de expertiză efectuat în cauză arata ca panourile prezintă o oxidare la fața exterioară, de-a lungul nervurilor mici. Apariția ruginii numai de-a lungul cutelor mici ale tablei, nu și de-a lungul cutelor mari sau pe suprafața plană a tablei. Constituie un indiciu în privința unui defect de fabricație. La ambutișarea tablei pentru crearea cutelor mici a fost distrus stratul protector de vopsea al tablei. Aceasta a favorizat ulterior oxidarea tablei de-a lungul cutelor mici, atunci când panourile ieșite de pe linia de fabricație au venit în contact cu mediul umed. După ce au ieșit din fabricație, având stratul protector de vopsea distrus la ambutișarea tablei pentru crearea cutelor mici, panourile termoizolante, expuse unui mediu umed, deși protejate cu folie, puteau oxida. Folia nu asigura protecția împotriva umidității.

Chiar dacă ar reține existența viciului sau cauzei sale la momentul predării bunurilor. Nu se impune antrenarea răspunderii pârâtei pentru viciile ascunse. Reclamanta nu a făcut dovada că, la data predării panourilor, a manifestat diligența și prudența necesară, analizând panourile și preluându-le fără a putea descoperi viciile reclamante ca fiind ascunse.

Cele reținute în raportul de expertiză extrajudiciară nu pot fi luate în considerare de instanță. Sunt simple supoziții emise în urma unei verificări vizuale , iar nu în urma unei verificări științifice.

Răspunderea pârâtei este limitată potrivit art. 3.20 din contract, reclamanta nu a denunțat viciile în termen de 2 zile lucrătoare de la data descoperii acestora. nu s-a făcut dovada faptului că viciile reclamante sunt ascunse, Instanța a respins ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta.

Alte articole de acelasi autor

Cum procedam in cazul viciilor ascunse ale constructiilor in vederea tragerii la raspundere a persoanei vinovate;

Ce obligatii revin partilor in cazul descoperirii unor vicii aparente sau ascunse

Unele garantii in contractul de vanzare-cumparare;

Clauza de confidentialitate poate fi retrasa daca nu sunt indeplinite conditiile pentru care s-a acordat

-cum te aperi in instanta cand esti acuzat de neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea drumului public;

-in ce consta reaua credinta in cazul savarsirii infractiunii de abandon-de familie si ce prevad celelalte infractiuni contra familiei;

– cand politia nu a probat ca s-a trecut pe culoarea rosie-a semaforului;

-in ce situatii se cere lamurirea ori completarea raportului de expertiza sau o noua expertiza;

-Cum procedam in cazul viciilor ascunse ale constructiilor in vederea tragerii la raspundere a persoanei vinovate

Cand o persoana devine din suspect inculpat si ce drepturi si obligatii are un inculpat in procesul penal;

-in ce situatii este atrasa răspunderea pentru neîndeplinirea îndatoririlor părinteti;

Daca sunteti audiat intr-un dosar penal,dupa ce reguli se face ascultarea,se pun intrebari,raspunsul si consemnarea declaratiei;

 

INTREABA UN AVOCAT

www.avocat-tudor.ro

0724260393

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design bratari bratari barbati bratari femei bratari dama bratari ieftine seturi de bratari brățări bărbați agentie marketing reclame facebook reclame google agentie promovare site promovare online campanii google campanii facebook promovare seo servicii marketing promovare social media