skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

Ce solutii poate da instanta daca mandatarul depaseste limitele mandatului incredintat

Ce solutii poate da instanta daca mandatarul depaseste limitele mandatului incredintat

 

In practica instantelor au existat situatii in care judecatorul a trebuit sa hotarasca daca mandatarul a actionat in limitele mandatului sau a depasit aceste limite. Ce se intampla in astfel de situatii?

Se cunoaste ca mandatul este intalnit in multe situatii,atat de catre persoanele fizice cat si de persoanele juridice.

De exemplu,pentru reprezentarea in fata unor persoane juridice,la notariat,numirea de administrator la societatile comerciale,reprezentarea in instanta.

 

Ca principiu, s-a avut in vedere dispozitia din Codul civil referitoare la intinderea mandatului. In acest sens,Codul civil prevede ca,mandatul general îl autorizează pe mandatar să efectueze numai acte de conservare şi de administrare. De exemplu,actele de conservare au ca scop pastrarea unor drepturi in patrimoniul persoanei,consolidarea lor si preintampinarea unor pierderi.

 

  • Daca,totusi, mandatul dat pentru o operaţiune determinată

este folosit cu o altă întindere şi cu o altă destinaţie

 

Intr-un astfel de caz,se poate aprecia ca,acesta va incalca principiul voinţei juridice reale a părţilor si nu va mai produce efecte in patrimoniul mandantului.

Din acest motiv,pentru a încheia acte de înstrăinare sau grevare, tranzacţii ori compromisuri, pentru a se putea obliga prin cambii sau bilete la ordin ori pentru a intenta acţiuni în justiţie, precum şi pentru a încheia orice alte acte de dispoziţie, mandatarul trebuie să fie împuternicit în mod expres.

Mandatul se întinde şi asupra tuturor actelor necesare executării lui, chiar dacă nu sunt precizate în mod expres.

Dupa cum ama aratat,mandatarul nu poate să depăşească limitele stabilite prin mandat. Un caz special in Codul civil prevede:cu toate acestea, el se poate abate de la instrucţiunile primite, dacă îi este imposibil să îl înştiinţeze în prealabil pe mandant şi se poate prezuma că acesta ar fi aprobat abaterea dacă ar fi cunoscut împrejurările ce o justifică. În acest caz, mandatarul este obligat să îl înştiinţeze de îndată pe mandant cu privire la schimbările aduse executării mandatului.

 

  • Intinderea obligatiei mandatarului difera in cazul mandatul cu

titlu oneros si gratuit

Spre exemplu,dacă mandatul este cu titlu oneros, mandatarul este ţinut să execute mandatul cu diligenţa unui bun proprietar. Dacă însă mandatul este cu titlu gratuit, mandatarul este obligat să îl îndeplinească cu diligenţa pe care o manifestă în propriile afaceri.

 

Mandatarul este insa obligat să îl înştiinţeze pe mandant despre împrejurările care au apărut ulterior încheierii mandatului şi care pot determina revocarea sau modificarea acestuia.

 

  • Exemple din practica judiciara

 

Intr-o speta,reclamantii au chemat în judecată pe pârâţi solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să constate nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare de drepturi litigioase.

 

Au sustinut reclamantii ca,intre vânzarea-cumpărarea propriu-zisă şi vânzarea-cumpărarea de drepturi litigioase există o diferenţă semnificativă în ceea ce priveşte obiectul lor-un drept pur şi simplu, respectiv un drept Iitigios-,consecinţa principală a acestei diferenţieri fiind aceea că dreptul supus contestaţiei judiciare este transmis pentru o valoare mult mai mică şi se poate consolida sau nu ulterior, la finalizarea procesului

 

În cauză, mandatul dat privea vânzarea dreptului de proprietate propriu-zis asupra imobilului, în timp ce contractul de (cesiune)vânzare-cumpărare de drepturi litigioase contestat s-a realizat.

 

În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că persoana care a semnat contractul de vânzare-cumpărare, menţionat în calitate de mandatar al cedentului nu avea o procură specială în acest sens, astfel încât lipsea cu desăvârşire consimţământul cedentului,ai cărui moştenitori sunt reclamanţii. Prin procura dată pârâtului menţionat, s-a avut în vedere vânzarea dreptului litigios, şi nu(cesiune) vânzare-cumpărare de drepturi litigioase contestat s-a realizat pentru dreptul de proprietate litigios, caz în care mandantul nu şi-a exprimat consimţământul la încheierea contractului de cesiune de drepturi litigioase, iar lipsa totală a consimţământului este sancţionată cu nulitatea absolută a actului încheiat în dauna proprietarului dreptului transmis.

 

Intr-o alta speta,instanta suprema a hotărât că, în cazul în care într-o procură s-a prevăzut în sarcina mandatarului obligaţia de a împrumuta orice sumă de bani în vederea cumpărării unui apartament, în numele mandantului şi pentru acesta, dar fără să fie prevazuta şi obligaţia mandatarului de a încheia contractul de vânzare-cumpărare imobiliară, încheierea de către mandatar doar a contractului de împrumut nu poate avea semnificaţia unei depăşiri a mandatului, întrucât chiar dacă s-ar admite că mandatul privea şi cumpărarea, iar cele două operaţiuni juridice ar fi fost interdependente, neaducerea la îndeplinire a obligaţiilor în integralitatea lor nu valorează depăşire a limitelor mandatului, ci o executare incompletă, necorespunzătoare a acestuia, care nu are ca sancţiune nulitatea actului astfel încheiat, ci rezoluţiunea mandatului cu daune-interese,
 

  • Ce obligatii are mandantul

-sa puna la dispozitia mandatarului mijloacele necesare executarii mandatului;

-sa repare prejudiciul suferit de mandatar in executarea mandatului;

-daca mandatul este cu titlu oneros,mandantul este obligat sa plateasca mandatarului remuneratia,chiar si in cazul in care,fara culpa mandatarului,mandatul nu a putut fi executat.

 

De mentionat ca mandantul poate oricand revoca mandatul,expres sau tacit,indifferent de forma in care a fost incheiat contractul de mandat si chiar daca a fost declarat irevocabil.

De asemenea,imputernicirea data unui nou mandatar pentru aceesi afacere revoca mandatul initial.

 

  • Un tip de mandat special

 

Este reglementat de art.314 din Codul civil, fiind  definit ca mandatul conventional al sotilor,prin care un sot poate sa dea un mandat celuilalt sot sa-l reprezinte pentru exercitarea drepturilor pe care le are conform regimului matrimonial.

 

De asemenea, tot referitor la soti,art.315 reglementeaza institutia mandatului judiciar,conform caruia, in cazul in care unul din soti se afla in imposibilitate de a-si exprima vointa,cellalt sot poate sa ceara instantei de tutele incuviintarea de a-l reprezenta pentru exercitarea drepturilor pe care le are conform regimului matrimonial.

Urmeaza sa se pronunte o hotarare prin care se vor stabili conditiile,limitele si perioada de valabilitate a acestui mandat.

Mandatul va inceta atunci cand sotul reprezentat nu se mai afla in situatia prevazuta mai sus ori cand va fi numit un tutore sau curator.

  • Alte articole de acelasi autor:

Ce este promisiunea de a contracta si care sunt conditiile de validitate ale acesteia;

In ce conditii o persoana raspunde pentru o fapta ilicita sau este sanctionata pentru o raspundere contractuala;

In ce situatii casatoria se desface din culpa sotilor si ce trebuie dovedit;

Cum se stabilesc despagubirele in cazurile de accidente produse de vehicule si modalitatea in care trebuie sa procedati in relatiile cu societatea de asigurare;

– In ce consta infractiunea de frauda informatica;

– Ce se poate invoca pentru anularea deciziei de sanctionare disciplinara cu referire la procedura cercetării disciplinare;

Cum interpreteaza notiunea de accident de circulatie din definirea infractiunii de parasirea locului accidentului Curtea Constitutionala;

-Din ce motive DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de favorizarea faptuitorului in cazul persoanelor condamnate care apar ca autori de lucrări științifice.

Responsabilitate,professionalism,loialitate fata de client

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design