skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

Ce informatii trebuie sa furnizeze angajatorul salariatului in mod obligatoriu la incheierea contractului de munca si ce se poate face in caz de neexecutare

Ce informatii trebuie sa furnizeze angajatorul salariatului in mod obligatoriu la incheierea contractului de munca si ce se poate face in caz de neexecutare

 

Se cunosc cazuri cand,la incheierea unui contract de munca,salariatul se afla intr-o pozitie care-l dezavantajaza fata de angajator.

Acesta din urma are cunostinte profesionale in domeniu,dispune de angajati ce au cunostinte juridice sau din domeniul in care persoana solicita angajarea,si,in final,are posibilitatea sa decida asupra clauzelor contractului,inclusiv daca vrea sa angajeze sau nu persoana ce se prezinta pentru un anume post.

 

Tocmai pentru o protective eficienta a salariatilor si a conditiilor lor de munca,Codul muncii,in procesul de armonizare cu legislatia europeana in domeniu, a prevazut anumite obligatii pentru angajator la incheierea contractului individual de munca intre care si obligatia de informare.

 

In acest sens,se prevede in mod expres despre contractul individual de munca,ca acesta trebuie incheiat in baza consimtamantului partilor,in forma scrisa,in limba romana. Forma scrisa este obligatorie iar nerespectarea acestei conditii de incheiere a contractului va  atrage nulitatea.

In vederea aplicarii acestei dispozitii,angajatorul trebuie ca anterior inceperii activitatii sa inmaneze salariatului un exemplar original al contractului de munca.

De asemenea,obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.

 

Se xunoaste insa ca,in practica,in vederea intocmirii formei scrise se folosesc modele tipizate. De asemenea, se obisnuieste in privinta clauzelor esentiale,ca acestea sa fie redactate si uneori impuse de angajator,salariatul fiind pus in situatia sa le accepte.

Desigur ca intr-un asemenea caz,se pune problema daca  au fost negociate, cu adevarat clauzele,conform art.37 din Codul Muncii,privind negocierea drepturilor si obligatiilor la incheierea contractului individual de munca.

 

Este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau a unei activităţi ilicite ori imorale.

 

 • In ce consta obigatia de informare

 

Totodata,anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.

 

Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adiţional, după caz.

 

Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puţin următoarele elemente:

 • identitatea părţilor;
 • locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca

salariatul să muncească în diverse locuri;

 • sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
 • funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din

România sau altor acte normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului;

 • criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile

la nivelul angajatorului;

 • riscurile specifice postului;
 • data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;
 • în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui

contract de muncă temporară, durata acestora;

 • durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;

condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;

 • salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale,

precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul;

 • durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;
 • indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile

de muncă ale salariatului;

 • durata perioadei de probă.

 

Elementele din informarea prevăzută trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă.

De asemenea,orice modificare a unuia dintre elemente în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.

La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre părţi poate fi asistată de terţi, conform propriei opţiuni.

Cu privire la informaţiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncă, între părţi poate interveni un contract de confidenţialitate.

 

 • Ce obligatii are angajatorul in cazul în care persoana selectată în

vederea angajării ori salariatul, după caz, urmează să îşi desfăşoare activitatea în străinătate,

 

Angajatorul are obligaţia de a-i comunica în timp util, înainte de plecare, informaţiile de mai sus, precum şi informaţii referitoare la:

 1. a) durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate;
 2. b) moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum şi modalităţile de plată;
 3. c) prestaţiile în bani şi/sau în natură aferente desfăşurării activităţii în străinătate;
 4. d) condiţiile de climă;
 5. e) reglementările principale din legislaţia muncii din acea ţară;
 6. f) obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa personală;
 7. g) condiţiile de repatriere a lucrătorului, după caz.

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă.

 

 • Care este sanctiunea in caz de nerespectare a obligatiei de informare

 

Presupunand ca angajatorul nu isi executa obilgatia de informare mi sus aratata,salariatul,respectiv,persoana selectata,are posibilitatea sa sesizeze in termen de 30 de zile de la data neindeplinirii obligatiei de informare,instanta judecatoreasca copetenta sis a solicite despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit ca urmare a neexecutarii obligatiei de informare.

 • Alte articole de acelasi autor:

Pe ce criterii este sanctionata o fapta ca fiind infractiune sau contraventie la Legea nr.50/1991privind autorizarea executarii constructiilor;

In ce conditii instanta apreciaza ca un conducator auto este in stare de necesitate cand savarseste infractiunea de conducere a unui vehicul fara permis de conducere;

De ce este considerata Camera preliminara o faza distincta a procesului penal

-Drept penal-legalitate

–In ce  conditii asiguratorul raspunde  pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto;

Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri accidente in cadrul procesului penal;

– Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;

-Ce criterii a avut in vedere instanta la admiterea cererii de stabilirea paternitatii din afara casatoriei formulata de reclamanta in conditiile in care tatal biologic intervine in solutionarea cererii.

 

Cabinet avocat Tudor Ion

Profesionalism,responsabilitate,loialitate fata de client.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

 

 

 

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design