Cum se contesta in domeniul fondurilor europene un proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare

 

Cum se contesta in domeniul fondurilor europene un proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare

Ca avocat, dar si din mass-media avem cunostinta de faptul ca in procesul de obtinere si utilizare a fondurilor europene se pot comite greseli, uneori ca urmare a nerespectarii legislatiei in domeniu.

In consecinta, pot apare situatii litigioase urmand ca rezolvarea acestora sa revina instantelor de judecata. Un avocat poate sa devina un ajutor pretios in prevenirea sau rezolvarea cu succes a unor astfel de situatii.

 

Prezinta relevanta in acest domeniu Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. Acest act normativ  reglementează activităţile de prevenire, de constatare a neregulilor, de stabilire şi de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din neregulile apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, precum şi de raportare a neregulilor către Comisia Europeană sau către alţi donatori internaţionali.

 

Pentru cei care confrunta cu astfel de probleme este bine de stiut ca art. 21 din Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011 prevede ca verificarile care se efectueaza pentru constatarea neregulilor se vor finalize printr-un proces-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare sau a unei note de constatare.

Un avocat fonduri europene cunoaste ca procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare este act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare/Nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare constituie titlu de creanţă şi se emite în vederea stingerii acestei creanţe.

 

Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare trebuie să conţină următoarele elemente: denumirea autorităţii emitente, data la care a fost emis, datele de identificare a debitorului sau a persoanei împuternicite de debitor, cuantumul creanţei bugetare stabilite în urma constatărilor, motivele de fapt, temeiul de drept, numele şi semnătura conducătorului autorităţii emitente, ştampila autorităţii emitente, posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi autoritatea la care se depune contestaţia, menţiuni privind punctul de vedere al debitorului şi poziţia exprimată de structura de control competentă.

 

Impotriva procesului-verbal se poate depune contestatie iar pentru soluţionarea contestaţiilor administrative împotriva titlurilor de creanţă se va proceda conform art.47 din Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011.

 

Contestaţia administrativă se formulează în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării titlului de creanţă, şi trebuie să conţină următoarele elemente:mdatele de identificare a contestatarului;obiectul contestaţiei;motivele de fapt şi de drept;dovezile pe care se întemeiază; semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila, în cazul persoanelor juridice.

 

Obiectul contestaţiei administrative îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi înscrise în procesul-verbal de stabilire a creanţei bugetare care reprezintă titlu de creanţă.

Termenul de 30 de zile este termen de decădere.

 

Contestaţia administrativă se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă care este contestat şi nu este supusă taxelor de timbru.

În situaţia în care autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă în aplicarea prevederilor art. 21 constată că în contestaţie nu sunt cuprinse toate informaţiile prevăzute la art. 47 alin. (2), va cere contestatarului ca, în termen de 5 zile de la înştiinţarea prin care i se aduce la cunoştinţă această situaţie, să completeze contestaţia.

 

Creanţele bugetare stabilite în euro se înscriu în titlurile de creanţă şi în lei, utilizându-se cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data întocmirii titlului de creanţă.

Termenul maxim de efectuare a verificării şi de emitere a proceselor-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare este de 90 de zile de la data finalizării activităţii de organizare a verificării, cu excepţiile prevăzute la alin. (25) şi (26).

 

Abateri si sanctiuni in cazul nerespectarii prevederilor OUG66/20111

 

Conform art. 60 din OUG 66/2011, constituie abateri de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă următoarele fapte:

 

 • neînregistrarea de către autorităţile cu competenţe în gestionarea

fondurilor europene a tuturor constatărilor cu implicaţii financiare sau cu posibile implicaţii financiare din actele de control/audit întocmite de reprezentanţii Uniunii Europene/donatorului public internaţional, a celor din actele de control emise de DLAF, a celor din rapoartele de audit emise de Autoritatea de Audit/structurile de audit intern şi a celor din rapoartele de verificare emise de autoritatea de certificare, precum şi a tuturor sesizărilor validate sau respinse;

 

 • netransmiterea de către autoritatea cu competenţe în gestionarea

fondurilor europene, în termenul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, a tuturor constatărilor cu implicaţii financiare sau cu posibile implicaţii financiare din actele de control/audit întocmite de reprezentanţii Uniunii Europene/donatorului public internaţional, a celor din actele de control emise de DLAF, a celor din rapoartele de audit emise de Autoritatea de Audit/structurile de audit intern şi a celor din rapoartele de verificare emise de autoritatea de certificare, precum şi a sesizărilor către structura de control organizată în cadrul instituţiei publice în care funcţionează autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene;

 

 • neorganizarea de către managementul structurii de control din cadrul

instituţiei publice în care funcţionează autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, la termenul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, a investigaţiilor ca urmare a luării la cunoştinţă a apariţiei unor posibile nereguli şi/sau neemiterea actului de control ca urmare a respectivelor investigaţii;

 

 • neemiterea procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de

stabilire a creanţelor bugetare, în termenul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă;

 

 • netransmiterea procesului-verbal de stabilire a creanţei bugetare de

către structurile prevăzute la art. 20 către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, în vederea declanşării procedurilor de stingere a creanţelor bugetare;

 

 • nerespectarea termenelor de raportare prevăzute în procedura

aplicabilă la nivel naţional stabilită prin manualul prevăzut la art. 59 alin. (2);

 • netransmiterea de către autorităţile cu competenţe în gestionarea

fondurilor europene şi de către structurile de control organizate în cadrul instituţiei publice în care funcţionează autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene la DLAF a cazurilor care prezintă indicii de fraudă;

 

 • netransmiterea de către autorităţile cu competenţe în gestionarea

fondurilor europene a datelor, documentelor şi informaţiilor necesare procesului de audit solicitate de Autoritatea de Audit;

 

 • de asemenea, se sanctioneaza neînregistrarea de către autorităţile cu competenţe în gestionarea

fondurilor europene a debitelor în Registrul debitorilor;

 •  Alte articole scrise de acelasi autor:

 

In ce situatii conflictul de interese este apreciat ca fiind infractiune;

Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;

Concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala.

Ce criterii a avut in vedere instanta pentru stabilirea programului de vizitare a minorului in cazul in care mama locuieste si lucreaza in Spania iar tatal in Germania;

Care sunt criteriile de stabilire a daunelor morale in cazul unui accident cu mai multe victime;

In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto

 

www.avocat-tudor.ro

0724260393


In ce constau neregula si frauda in utilizarea fondurilor europene

 

In ce constau neregula si frauda in utilizarea fondurilor europene

 

 1. Ce obligatii revin statelor member privind protectia intereselorfinanciare ale  Uniunii Europene

 

Statele care fac parte din Uniunea Europeana au obligatia de a proteja interesele financiare ale acesteia de a descoperi eventualele suspiciuni de frauda si de a cooperara in acest sens cu Comisia Europeana.

 

In acest scop au fost instituite o serie de norme pentru a se asigura protectia privind controlul si recuperarea fondurilor platite necuvenit din bugetul UE prin Regulamentul nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protectia intereselor financiare ale Comunitatilor Europene.

 

De asemenea, statele membre au obligatia de a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene  prin adoptarea de masuri similare cu cele

adoptate pentru combaterea fraudei  care aduce atingere intereselor financiare nationale si de a coopera in acest sens cu Comisia Europeana.

 

 1. Cum este definita neregula in legislatia europeana si nationala

Citeste in continuare


Ce acuzatii privind infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene se aduc deputatului Nicolae Paun si ce prevede Legea nr.78/2000 despre acestea

 

Ce acuzatii privind infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene se aduc deputatului  Nicolae Paun si ce prevede Legea nr.78/2000 despre acestea

 

Ce acuzatii privind infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene se aduc deputatului Nicolae Paun si ce prevede Legea nr.78/2000 despre acestea

In activitatea de obtinere si utilizare a fondurilor europene au existat cazuri in care solicitantii sau beneficiarii nu au respectat sau au aplicat gresit legislatia din acest domeniu ceea ce a condus la situatia de a nu obtine finantare sau chiar la restituirea sprijinului financiar acordat.

In cazul cand se savarseste o infractiune de asemenea natura aceasta este cercetata ca infractiune de coruptie,  respectiv, infractiune impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene.

 

In acord cu realitatile din tara noastra, legiuitorul roman a prevazut in  art. 5 alin.4) din legea nr.78/2000, ca dispozițiile acestei legi sunt aplicabile și infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene prevăzute la art. 181 – 185, prin sancționarea cărora se asigură protecția fondurilor și a resurselor Comunităților Europene.

 

Sub acest aspect, recent, DNA a cerut Camerei Deputaților să încuviințeze reținerea și arestarea preventivă a parlamentarilor Mădălin Voicu (PSD) și Nicolae Păun (Partida Romilor Pro-Europa) intr-un dosar care vizează fraudarea unor fonduri europene printr-un proiect social implementat la nivel național. În același dosar au calitate de suspecți și președintele și vicepreședintele ANAF.

 

Lui Nicolae Paun, presedinte al Asociatiei Partida Romilor Pro Europa, i s-au adus acuzatiile de savarsire a infractiunilor de folosire sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, avand ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor europene, deturnare de fonduri, spalare a banilor, efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tranzactii financiare, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, cumparare de influenta, influentare a declaratiilor, toate in forma continuata.

 

In continuare, prezentam textele de lege care incrimineaza unele din infractiunile pentru care este cercetat deputatul Nicolae Paun precum si comentarii despre acestea.

 

 • infractiunea de nerespectare a normelor legale privind obtinerea de fonduri din bugetele comunitatilor europene

 

Conform art. 18 indice 1 din Legea nr.78/2000, constituie infractiunea de nerespectare a normelor legale privind obtinerea de fonduri din bugetele comunitatilor europene: folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

 

Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri.

Dacă faptele prevăzute la alin. (1) si (2) au produs consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

 

 • Actul de conduita interzis pentru aceasta infractiune consta in

urmatoarele:

-actiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete sau omisiunea de a furniza, cu stiinta datele cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor.

 

-Folosirea reprezinta utilizarea sau inteebuintarea documentelor ori declaratiilor false, inexact sau incomplete. Asemenea documente trebuie insa prezentate spre a fi examinate.

-Omisiunea de a furniza, cu stiinta, datele cerute potrivit legii legii pentru obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor.

 

 • Infractiunea de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale,a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor

 

 

Aceasta reprezinta o alta infractiune impotriva intereselor economice ale Comunitatilor  si este prevazuta de art.18 indice 2 din Legea nr. 78/2000 care se refera la schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor si se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

 

Dacă fapta prevăzuta la alin. (1) a produs consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei unui folos legal obţinut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.

 

Actul de conduita interzis prin aceasta infractiune consta in urmatoarele:

-actiunea de a schimba destinatia fondurilor ori a foloaselor legale obtinute, respectiv, utilizarea lor intr-un alt scop.

O cerinta esentiala pentru existenta acestei infractiuni este ca fapta sa fie savarsita fara respectarea dispozitiilor legale.

 

 

 • Infractiunea privind efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert incompatibile cu functia pe care o indeplineste o persoana, ori incheierea de tranzactii financiare, utilizand informatiile obtinute in virtutea functiei, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit.

 

Acesta infractiune este prevazuta de art. 12 lit. a din Legea nr. 78/2000  si se refera la “Efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert incompatibile cu functia pe care o indeplineste o persoana, ori incheierea de tranzactii financiare, utilizand informatiile obtinute in virtutea functiei, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit”.

 

Art. 12 din Legea nr. 78/2000 prevede ca sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:

 1. a) efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoana ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale
 2. b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.

 

-actul de conduita care este interzis consta in savarsirea uneia din urmatoarele activitati:

 1. efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, cum ar fi

operatiunile de banca si de schimb. Conditia prevazuta de lege pentru existenta infractiunii este ca operaţiunile financiare, ca acte de comert sa nu fie incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana.

 1. Incheierea de tranzactii financiare utizand informatiile obtinute in

virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale.

 

Alte articole de acelasi autor:

-Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri accidente in cadrul procesului penal;

– Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;

-ce criterii a avut in vedere instanta la admiterea cererii de stabilirea paternitatii din afara casatoriei formulata de reclamanta in conditiile in care tatal biologic intervine in solutionarea cererii.

 

www.avocat-tudor.ro

0724260393