In ce domenii poate apare conflictul de interese si cum este reglementat in legislatie

In ce domenii poate apare conflictul de interese si cum este reglementat in legislatie

O persoana poate avea la un anumit moment interese financiare sau de altă natură, ce pot afecta luarea unor decizii corecte și imparțiale.
In anumite circumstante,prezența unui conflict de interese poate conduce chiar si la fapte de corupție.

Conflictul de interese a fost definit ca un set de circumstanțe unde există riscul ca raționamentul profesional sau acțiunile legate de un interes principal vor fi în mod nejustificat influențate de un interes secundar.
Conform Wikipedia,interesul principal se referă la principalele obiective de profesie sau activitate, cum ar fi protecția clienților, starea de sănătate a pacienților, integritatea de cercetare sau atribuțiile unei funcții publice.

Interesul secundar include beneficiul personal care nu este limitat doar la un câștig financiar, ci și alte motive precum dorința de a face favoruri pentru familie și prieteni sau dorința pentru avansare pe plan profesional. Aceste interese secundare nu sunt tratate ca un element negativ în sinea lor, dar sunt inacceptabile atunci când acestea afectează interesul principal.
Reglementările privind conflictul de interes în spațiul public se concentrează în principal pe relații financiare, deoarece acestea sunt mai obiective și cuantificabile, și implică, de obicei, mediul politic, juridic sau medical.

Legislatia noastra reglementeaza conflictul de interese,iar unele din domeniile in care se poate manifesta se vor arata in continuare.

• Legea 161/2003
Defineste conflictul de interese ca fiind situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.
Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.

• Legea nr.184/2016 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui
mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie public
Capitolul ,Dispoziţii generale,referitor la “Constituirea mecanismului de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie public”
Precizeaza ca scopul acestei legi este prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică prin instituirea unui mecanism de verificare ex ante, din perspectiva situaţiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri.

• Art.1303 Cod civil despre conflictul de interese prevede urmatoarele:
Contractul încheiat de un reprezentant aflat în conflict de interese cu reprezentatul poate fi anulat la cererea reprezentatului, atunci când conflictul era cunoscut sau trebuia să fie cunoscut de contractant la data încheierii contractului.

• Contractul cu sine insusi si dubla reprezentare reglementate de
art.1304 Cod civil

Contractul încheiat de reprezentant cu sine însuşi, în nume propriu, este anulabil numai la cererea reprezentatului, cu excepţia cazului în care reprezentantul a fost împuternicit în mod expres în acest sens sau cuprinsul contractului a fost determinat în asemenea mod încât să excludă posibilitatea unui conflict de interese.
Dispoziţiile de mai sus se aplică şi în cazul dublei reprezentări.

• Legea 78/2000 pentru prevenirea,descoperirea si sanctionarea
faptelor de coruptie

In art.1 din Legea 78/2000, intitulat Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane in scopul prevenirii faptelor de coruptie se precizeaza ca persoanele prevăzute la art. 1 lit. a), precum şi persoanele care deţin o funcţie de conducere, de la directori inclusiv, în sus, în cadrul regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, instituţiilor publice implicate în realizarea procesului de privatizare, Băncii Naţionale a României, băncilor la care statul este acţionar majoritar, au obligaţia să îşi declare averea în condiţiile prevăzute de Legea nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor,functionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere.

Nedepunerea declaraţiei de avere de către persoanele prevăzute la alin. (1) atrage declanşarea din oficiu a procedurii de control al averii în condiţiile Legii nr. 115/1996.

Art.1 lit.a) din Legea 78/2000,la care fac dispozitiile generale ale legii, precizeaza ca aceste dispozitii se aplica persoanelor care exercită o funcţie publică, indiferent de modul în care au fost învestite, în cadrul autorităţilor publice sau instituţiilor publice;

• Legea 393/2004 privind Statutul alesilor locali

Aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere, depusă în dublu exemplar la secretarul comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, respectiv la secretarul general al judeţului sau al municipiului Bucureşti, după caz.

Un exemplar al declaraţiei privind interesele personale se păstrează de către secretar într-un dosar special, denumit registru de interese.
Al doilea exemplar al declaraţiei de interese se transmite la secretarul general al prefecturii, care le va păstra într-un dosar special, denumit registru general de interese.

In declaraţia privind interesele personale, aleşii locali vor specifica:
a) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor şi instituţiilor publice, asociaţiilor şi fundaţiilor;
b) veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective;
c) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta depăşeşte 5% din capitalul societăţii;
d) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societăţii, dar depăşeşte valoarea de 100.000.000 lei;
e) asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt;
f) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune;
g) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie;
h) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi copii minori;
i) lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ-teritoriale din ale căror autorităţi ale administraţiei publice locale fac parte;
j) cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei publice locale; orice cadou sau donatie primită de aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituţii ori autorităţi;

• Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitatilor publice,a functiilor publice si in mediul de afaceri,prevenirea si sanctionarea coruptiei
Dispune ca persoanele care exercită demnităţile publice şi funcţiile publice prevăzute vor depune o declaraţie de interese, pe propria răspundere, cu privire la funcţiile şi activităţile pe care le desfăşoară, cu excepţia celor legate de mandatul sau funcţia publică pe care o exercită.

Funcţiile şi activităţile care se includ în declaraţia de interese sunt:
a) calitatea de asociat sau acţionar la societăţi comerciale,
companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale;

b)funcţia de membru în organele de conducere, administrare şi
control ale societăţilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societăţilor naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociaţiilor sau fundaţiilor ori al altor organizaţii neguvernamentale;

c) calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale;
d) calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1), care nu îndeplinesc alte funcţii sau nu desfăşoară alte activităţi decât cele legate de mandatul sau funcţia pe care
o exercită, depun o declaraţie în acest sens.
• Alte articole de acelasi autor:
-Cum stabileste instanta cat de mare este pedepsa cand pronunta condamnarea pentru savarsirea unei infractiuni;
–Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;
–Ce a avut in vedere I.C.C.J cand a dispus încetarea procesului penal pentru infracţiunea de nerespectarea măsurilor privind încredinţarea
minorului ca urmare a împăcării părţilor.
-In ce conditii in cazul cererii de divort din culpa exclusiva a paratului
acesta poate fi obligat la plata unei prestatii compensatorii sub forma unei rente viagere;
–Cum solicitati audierea ca martori a rudelor in cazul contraventiilor la
regimul circulatiei rutiere;
-Din ce motive DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de
favorizarea faptuitorului in cazul persoanelor condamnate care apar ca autori de lucrări științifice;
–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat
prin accident;
– Ce inseamna un avocat in Uniunea Europeana;
–Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;
–Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de
Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine.
Cabinet avocat Tudor Ion
Responsabilitate, profesionalism,loialitate fata de client
www.avocat-tudor.ro
0724260393


Cum procedam in cazul viciilor ascunse ale constructiilor in vederea tragerii la raspundere a persoanei vinovate

Cum procedam in cazul viciilor ascunse ale constructiilor in vederea tragerii la raspundere a persoanei vinovate

Ca avocat in Bucuresti viciile ascunse ale constructiilor si deficientele unor lucrari au fost intre principalele discutii ale proprietarilor de constructii. Desigur ca nu este deloc placut sa descoperi vicii ascunse la un imobil pe care cu multe eforturi financiare ai reusit sa-l cumperi.
Mai ales ca ai semnat un contract de vanzare-cumparare in care vanzatorul a garantat pentru viciile ascunse si in calitate de cumparator nu ai observat ca imobilul sa prezinte defecte de constructie.

Ca sa nu se ajunga in instanta cu o actiune in raspunderea vanzatorului pentru vicii,va trebui sa inspectezi cu mare atentie proprietatea la momentul achizitiei. Si mai bine ar fi, daca la momentul cumpararii ai putea beneficia de asistenta de specialitate din partea unui arhitect sau proiectant care sa verifice proprietatea si sa evidentieze acele defecte de constructie care ulterior s-ar dovedi a fi vicii ascunse.

• Legea il apara pe proprietar de viciile ascunse ale lucrului vandut

Daca totusi,constructia prezinta vicii ascunse,exista remedii juridice pentru tragerea la raspundere a persoanei vinovate.
Mai intai de toate, legea dispune ca garantia pentru viciile ascunse ale lucrului vandut este datorata de vanzator;
In acelasi sens este art.1672 alin.(3) Cod civil,care prevede ca una din obligatiile vanzatorului este să îl garanteze pe cumpărător contra evicţiunii şi viciilor bunului;
De asemenea,art.1707 din Codul civil dispune ca,vânzătorul garantează cumpărătorul contra oricăror vicii ascunse care fac bunul vândut impropriu întrebuinţării la care este destinat sau care îi micşorează în asemenea măsură întrebuinţarea sau valoarea încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preţ mai mic.

Legea prezinta si o definitie a ceea ce se intelege prin viciu ascuns,respectiv,este viciu ascuns acel viciu care, la data predării, nu putea fi descoperit, fără asistenţă de specialitate, de către un cumpărător prudent şi diligent.
Se constata care trebuie sa fie conduit cumparatorului la data predarii,adica trebuie sa fie prudent si diligent.

Tot in Codul civil se dispune ca garanţia este datorată dacă viciul sau cauza lui exista la data predării bunului. Vânzătorul insa nu datorează garanţie contra viciilor pe care cumpărătorul le cunoştea la încheierea contractului.
În vânzările silite nu se datorează garanţie contra viciilor ascunse.

In situatia in care partile nu au convenit altfel, vânzătorul este obligat să garanteze contra viciilor ascunse, chiar şi atunci când nu le-a cunoscut.
Clauza care înlătură sau limitează răspunderea pentru vicii este nulă în privinţa viciilor pe care vânzătorul le-a cunoscut ori trebuia să le cunoască la data încheierii contractului.

• garantia pentru viciile ascunse ale lucrarii executate este datorata si
de alte persoane.

Reguli specifice in ce priveste viciile ascunse le gasim in reglementarea contractului de antrepriza.
Conform art. 1851 Cod civil,prin contractul de antrepriza, antreprenorul se obliga ca, pe riscul sau, sa execute o anumita lucrare, materiala ori intelectuala, sau sa presteze un anumit serviciu pentru beneficiar, in schimbul unui pret. Dispozitiile prezentei sectiuni sunt aplicabile, in mod corespunzator, si antreprizei pentru lucrari de constructii, daca sunt compatibile cu regulile particulare prevazute pentru acest contract..

Art.1879 Cod civil reglementeaza raspunderea pentru vicii in contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii si arata ca termenele de garanţie contra viciilor lucrării sunt cele stabilite de legea specială.

Se mai precizeaza ca garantia pentru viciile ascunse ale lucrarii
executate este datorata si de alte persoane.
Astfel,arhitectul sau inginerul este exonerat de răspunderea pentru viciile lucrării numai dacă dovedeşte că acestea nu rezultă din deficienţe ale expertizelor sau planurilor pe care le-a furnizat şi, dacă este cazul, din vreo lipsă de diligenţă în coordonarea sau supravegherea lucrărilor.
-antreprenorul este exonerat de răspundere numai dacă dovedeşte că viciile rezultă din deficienţe ale expertizelor sau planurilor arhitectului ori ale inginerului ales de către beneficiar. Subantreprenorul nu este exonerat decât dacă dovedeşte că viciile rezultă din deciziile antreprenorului sau din expertizele ori planurile arhitectului sau ale inginerului.
-fiecare dintre părţile prevăzute la alin. (2) şi (3) poate fi exonerată de răspundere dacă dovedeşte că aceste vicii rezultă din deciziile impuse de beneficiar în alegerea solului sau a materialelor ori în alegerea subantreprenorilor, a experţilor sau a metodelor de construire. Exonerarea de răspundere nu operează atunci când aceste vicii, deşi puteau să fie prevăzute în cursul executării lucrării, nu au fost notificate beneficiarului. Prevederile art. 1859 rămân aplicabile.

• Referindu-ne strict la antreprenor

In cazul in care cumparatorul unui imobil descopera vicii ascunse ale constructiei,acesta din urma are posibilitatea conferita de lege sa formuleze o cerere de chemare in judecata pentru tragerea la raspundere a persoanei vinovate,inclusiv antreprenorului.
Legea nr.10/1995,p privind calitatea in constructii,ca lege speciala, dispune ca, antreprenorul raspunde pentru viciile ascunse ale imobilului survenite intr-un termen de 10 ani de la receptia imobilului si garanteaza calitatea constructiei in sine,indiferent de persoana care o detine in proprietate.

Astfel,intr-un dosar cu acest obiect,instanta a retinut ca, pentru constructia edificata de intimata sunt incidente disp. art. 29 din Lg. 10/1995, respectiv:
Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii, executantul, responsabilul tehnic cu executia atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.„.
Retinand ca termenul de prescriptie incident in cauza este cel de 10 ani, iar nu cel de 3 ani, instanta fondului a respins exceptia prescriptiei in ceea ce priveste viciile ascunse.

In literatura de specialitate s-a aratat:chiar daca antreprenorul este legat contractual de beneficiarul constructiei,el datoreaza garantia,atat in temeiul contractului incheiat cu beneficiarul,cat si in temeiul legii.
Garantia nu poate fi suprimata sau redusa,nici macar prin contract,o asemenea clauza fiind lovita de nulitatate absoluta.

S-a mai aratat,in legatura cu obligatia de garantie pentru vicii ascunse ca, este ascuns acel viciu pe care cumparatorul nu l-a cunoscut,si,dupa imprejurari,printr-o verificare normala dar atenta,nici nu putea sa-l cunoasca,nefiindu-i comunicat nici de catre vanzator.
Este un viciu ascuns in sensul unei deficiente care face lucrul total impropriu utilizarii conform destinatiei sale.

De asemenea,in Legea 10/1995 privind calitatea in constructii se arata ca,
proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanții și furnizorii de materiale și produse pentru construcții, executantul, responsabilul tehnic cu execuția atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei.

Subdobanditorii constructiei are dreptul sa-l actioneze in judecata pe antreprenor. In acest sens,art.1282 ali.(2) Cod civil dispune ca drepturile, precum și, în cazurile prevăzute de lege, obligațiile contractuale în strânsă legătură cu un bun se transmit, odată cu acesta, succesorilor cu titlu particular ai părților.
Odată cu proprietatea cumpărătorul dobândeşte toate drepturile şi acţiunile accesorii ce au aparţinut vânzătorului,inclusiv in ce priveste viciile ascunse ale bunului.
• Alte articole de acelasi autor:
-In ce conditii se pedepseste evaziunea fiscala prin nedeclarare,declarare fictiva ori declarare inexacta cu privire la sediile principale conform Legii 241/2005;
Care sunt conditiile atragerii raspunderii persoanelor juridice care au savarsit infractiuni;
-Ce masuri trebuiesc intreprinse daca ti-a fost avariata masina;
-Fapta de evaziune fiscala prevazuta de Legea 241/2005 art.9 lit.b constituie infractiune numai daca s-a produs un prejudiciu;
–A fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice dar nu s-a anulat si dreptul de a conduce autovehicule;
–In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort;
-Cum invoci si ce neregularitati exista privind citarea si comunicarea actelor intr-un proces;
Ce prevede legea despre independenta sotilor si controlul corespondentei celuilalt sot;
-Intre ce persoane exista obligatia de intretinere conform Codului civil;
-In ce conditii se apreciaza ca divortul este din culpa unuia dintre soti;
-Ce prevede Codul civil despre intinderea acordului sotilor cand acesta are loc pe cale judiciara;
Din ce motive nu a fost anulat dreptului de a conduce un vehicul desi a fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;
–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto.
-Care este deosebirea dintre masurile de siguranta si pedepse;
-Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de societatea comerciala;
-Renuntarea la judecata.
–Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;
–Avocat dreptul muncii.
Responsabilitate,profesionalism,confidentialitate fata de client
www.avocat-tudor.ro
0724260393


Cum sa nu se depaseasca limitele libertatii de exprimare in cazul articolelor de presa conform motivarii unei instante

Cum sa nu se depaseasca limitele libertatii de exprimare in cazul articolelor de presa conform motivarii unei instante

In aceste ultime zile in care se desfasoara campania electorală pentru alegerile prezidenţiale cei implicati,pe langa promisiuni,despre care nu stim daca se vor putea onora, au folosit uneori cuvinte dure,chiar atacuri la persoana.
De asemenea,unele articolele de presa au fost partinitoare,in functie de interesele urmarite, ar putea fi apreciate ca aducand atingere dreptului la onoare si demnitate al celui vizat.

Ca urmare,cunoasterea limitelor in care trebuie sa se exercite libertatea de exprimare este necesara. Un exemplu in acest sens din practica unei instante,preluat dintr-o revista de specialitate precum si referirea la textele de lege ce se aplica pot fi folositoare.

• Un exemplu din jurisprudenta
Prin cererea de chemare in judecata reclamanta a solicitat instantei sa dispuna obligarea paratilor la plata unei sume de bani reprezentand daune morale,sa elimine din continutul site-ului articolul jignitor la adresa sa,sa publice pe site-ul respectiv hotararea pronuntata in cauza precum si publicarea hotararii pronuntate intr-un ziar de circulatie nationala.

Reclamanta a aratat ca pe site-ul respectiv au fost publicate o serie de articole de presa vizand-o pe aceasta si familia sa,context in care au fost jigniti,denigrati,prezentati ca persoane imorale,corupte.

Instantele, de fond si de apel au admis cererea reclamantei.
S-a retinut ca, prin articolele de presa publicate pe site-ul respectiv este evidenta intentia de publicare a unor informatii de “senzatie”,informatii nefundamentate pe o baza factuala solida,insa prejudiciabila pentru reclamanta,careia i-au fost incalcate drepturile personale nepatrimoniale fundamentale constand in dreptul la onoare,deptul la reputatie si dreptul la propria imagine.
Nu este de ignorat nici disconfortul psihic suferit de aceasta,concretizat in tulburarea linistii sufletesti si mentale,temerii ca imaginea sa in societate este compromisa.

Fiind vorba de un articol de presa,libertatea de exprimare,astfel cum este consacrata in art.10 din Conventie,constituie unul din fundamentele esentiale ale unei societati democratice.insa exercitarea acestei libertati nu trebuie sa fie facuta in mod abuziv si discretionar,ci trebuie subsumata bunei credinte in exercitarea ei.
Dimpotriva,trebuie inteles ca trebuie sa furnizeze informatii exacte si demne de incredere cu respectarea deontologiei jurnalistice.

S-au dat mai multe exemple din practica Curtii europeane a drepturilor omului in care s-a statuat ca presa nu trebuie sa depaseasca anumite limite,ce tin mai ales de protectia reputatiei si drepturilor altuia.

Curtea a retinut ca intr-o cauza,instantele nationale au considerat ca reclamantul,ziarist experimentat,ar fi trebuit sa stie ca informatiile privind persoanele implicate intr-o procedura penala in curs erau confidentiale.

Este vorba de puterea unui articol de presa de a putea anihila in fractiuni de secunda imaginea pe care apelanta si-a construit-o zi de zi,pe durata a zeci de ani,muncind.

• Care sunt dispozitiile legale aplicabile

Codul civil reglementeaza in Sectiunea a 3-a dreptul la libera exprimare,dreptul la libera exprimare,dreptul la viata privata ,dreptul la demnitate,dreptul la propria imagine,atingerile aduse vietii private si limitele incidente in privinta acestor drepturi.

Dreptul la libera exprimare
Este prevazut in art.70 Cod civil,care dispune ca orice persoană are dreptul la libera exprimare.
Exercitarea acestui drept nu poate fi restrânsă decât în cazurile şi limitele prevăzute la art. 75.

Dreptul la viata privata
Este reglementat in art.71 din Codul civil,care dispune ca orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private.
Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de familie,nici în domiciliul, reşedinţa sau corespondenţa sa, fără consimţământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.
Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în orice mod, a corespondenţei, manuscriselor sau a altor documente personale, precum şi a informaţiilor din viaţa privată a unei persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.

Dreptul la propria imagine
Orice persoană are dreptul la propria imagine.
În exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să împiedice reproducerea, în orice mod, a înfăţişării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri. Dispoziţiile art. 75 rămân aplicabile.

Art.75 Cod civil Limite
Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secţiune atingerile care sunt permise de lege sau de convenţiile şi pactele internaţionale privitoare la drepturile omului la care România este parte.

Exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună-credinţă şi cu respectarea pactelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în prezenta secţiune.

Art.8 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale prevede ca “orice persoana are dreptul la respectarea vietii private si familial,a domiciliului sau si a corespondentei sale”.
• Alte articole de acelasi autor:
-INFRACTIUNILE CONTRA SIGURANTEI SI INTEGRITATII SISTEMELOR SI DATELOR INFORMATICE;
-INFRACTIUNILE CONTRA INTEGRITATII CORPORALE SAU SANATATII;
-Ce prevede legislatia drogurilor daca consumatorul de droguri cercetat nu este cooperant cu procurorul sau nu isi da acordul pentru a fi inclus in programul de asistenta a persoanelor consumatoare de droguri;
–Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;
–Ce a avut in vedere I.C.C.J cand a dispus încetarea procesului penal pentru infracţiunea de nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului ca urmare a împăcării părţilor.
-In ce conditii in cazul cererii de divort din culpa exclusiva a paratului acesta poate fi obligat la plata unei prestatii compensatorii sub forma unei rente viagere;
–Cum solicitati audierea ca martori a rudelor in cazul contraventiilor la regimul circulatiei rutiere;
-Din ce motive DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de favorizarea faptuitorului in cazul persoanelor condamnate care apar ca autori de lucrări științifice;
–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident;
-Ce inseamna un avocat in Uniunea Europeana;
–Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;
–Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine.
Cabinet avocat Tudor Ion
Responsabilitate, profesionalism,loialitate fata de client
www.avocat-tudor.ro
0724260393


Ce date nu trebuie sa lipseasca de la o actiune pentru majorarea pensiei de intretinere

Ce date nu trebuie sa lipseasca de la o actiune pentru majorarea pensiei de intretinere

Ca avocat in Bucuresti,am constatat ca pe rolul instantelor se afla deseori dosare ce au ca obiect actiuni pentru majorarea pensiei de intretinere.
Desigur ca sunt situatii in care se impune majorarea pensiei de intretinere in raport de nevoile minorului si veniturile paratului,astfel ca cel care se considera prejudiciat trebuie sa aiba initiativa sesizarii instantei cu o astfel de cerere.
Trebuie avut in vedere ca in materie civila,in principiu,procesul civil nu se declanseaza din oficiu,ci numai la cererea celui a carui drept a fost incalcat.

Actiunea pentru majorarea pensiei de intretinere,ca orice cerere de chemare in judecata adresata instantei,trebuie sa indeplineasca anumite cerinte pentru ca sa fie admisa.
Aceasta trebuie formulata in scris si sa cuprinda indicarea instantei careia ii ei este adresata,numele,prenumele,domiciliul sau resedinta partilor,numele si prenumele reprezentantilor si datele lor de identificare,motivele cererii,semnatura.

In plus,in cazul in care instanta este sesizata cu o astfel de cerere,reclamantul va solicita ca prin hotararea pe care o va pronunta instanta sa dispuna majorarea pensiei de intretinere stabilite,pe seama paratului si in favoarea minorului,in raport cu nevoile de intretinere ale minorului si mijloacele materiale ale paratului,cu incepere de la data introducerii cererii si pana la majorat.

De asemenea,se va solicita instantei obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.
O problema importanta care trebuie expusa in mod corespunzator in redactarea cererii o reprezinta aratarea motivelor cererii.
Nu se va omite din expunere,si se va arata cu claritatea necesara intelegerii de catre instanta de judecata, prezentarea de date despre ceea ce a stabilit instanta care a judecat cauza anterior cu privire la exercitarea autoritatii parintesti asupra minorului,modalitatea de pastrare a legaturilor personale ale paratului cu minorul precum si in ce consta obligatia acestuia de a contribui la cheltuielile de crestere,educare si invatare.

De asemenea,sunt necesare precizari referitoare la cuantumul pensiei de intretinere, modalitatea in care s-a stabilit cuantumul pensiei de intretinere si de cand anume.

Raportat la aceste date,se va motiva in mod corespunzator faptul ca nevoile de intretinere ale minorului au crescut si de asemenea,veniturile paratului,astfel ca si posibilitatile materiale ale acestuia s-au majorat.

Se vor face referiri concrete care sa sustina cererea de majorare a pensiei de intretinere datorata pentru cheltuielile de crestere,educare si invatare ale minorului,in raport cu nevoile acestuia si cresterea veniturilor paratului.

Pentru dovedirea pretentiilor se va solicita instantei admiterea de probe,din care exemplificam: interogatoriul paratului,adeverinta privind veniturile nete ale paratului,certificatul fiscal al acestuia,inscrisurile pe care dovediti cele aratate in actiunea pentru majorarea pensiei de intretinere.

Se vor anexa copii certificate de pe acte si documente in sustinerea cererii,cum ar fi:certificatul de divort,hotarare de divort,certificate de nastere minor,acte care sa dovedeasca nevoile crescute ale minorei.
• Alte articole de acelasi autor:
-In caz de refuz nejustificat autoritatea publica poate fi obligata sa elibereze certificatul de urbanism;
–Cum solicitati audierea ca martori a rudelor in cazul contraventiilor la regimul circulatiei rutiere;
–Ce trebuie sa stim, conform avocat asigurari despre ce reprezinta si ce riscuri acopera asigurarea RCA si asigurarea facultativa CASCO;
-Avocat penalist Bucuresti;
–In ce situatii se poate limita programul de vizitare a minorului de catre un parinte dupa divort;
–In ce situatii desi legea da posibilitatea incetarii procesului penal prin impacare sau acord de mediere unele persoane nu pot beneficia de aceste prevederi;
–Ce trebuie sa stim in opinia unui avocat infractiuni trafic si consum de droguri despre ce prevede Legea nr.143/2000;
-Concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala.
Profesionalism,responsabilitate,loialitate fata de client.
www.avocat-tudor.ro
0724260393


Din ce motive este bine sa se rezerve dreptul de uzufruct sau abitatie la instrainarea unei locuinte si ce greseli trebuie evitate

 

Din ce motive este bine sa se rezerve dreptul de uzufruct sau abitatie la instrainarea unei locuinte si ce greseli trebuie evitate

 

Nu de putine ori s-au intalnit pe rolul instantelor cazuri in care persoane,de multe ori in varsta,isi instraineaza bruma de avere pe care au acumulat-o si nu isi rezerva dreptul de a mai locui acolo cat mai au de trait, si totul, fara sa aiba pe nimeni la care sa se duca.

 

De exemplu,intr-un caz, o persoana in varsta a fost ajutata de o familie vecina care,cu timpul i-a castigat increderea si i-a promis ca ii va purta de grija tot timpul vietii,dar sa ii dea casa.

 

Locuinta a fost instrainata, insa actul semnat la notar nu continea nicio clauza de intretinere si fara sa aiba drept ca persoana respectiva sa mai locuiasca in casa. Nu de putine ori se mai intampla si ca astfel de persoane sa isi vanda casa pentru ca dupa cateva luni sa se trezeasca pe drumuri.

Asemenea procese pot dura perioade indelungate si cu sanse incerte pentru cel care a facut o asemenea greseala.

 

 

De acea este bine ca cei care nu au posibilitati de a locui si totusi doresc sa-si instraineze locuinta sa se asigure ca vor putea locui in ea mai departe,iar  in actul de vanzare-cumparare sa se faca mentiunea ca vanzatorul isi rezerva dreptul de uzufruct sau de abitatie.

 

In acest context este necesar sa vedem ce reprezinta dreptul de uzufruct si dreptul de abitatie si prin ce se deosebesc acestea.

 

  • In ce consta uzufructul

 

Prin uzufruct se intelege faptul ca vanzatorul isi pastreaza pe tot timpul vietii dreptul de a folosi in exclusivitate si netulburat,cum va crede de cuviinta, locuinta vanduta. El poate si sa inchirieze,sa realizeze venituri fara obligatia de a le restitui cumparatorului,adica proprietarului.

 

La randul sau, proprietarul a acceptat ca cel care se bucura de uzufruct sa locuiasca in continuare,dar sa-i pastreze in bune conditii locuinta.

 

Aceste aspecte rezulta si din art. 703 din Cod civil,unde se defineste uzufructul ca fiind dreptul de a folosi bunul altei persoane și de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanța.

In situatia cand este uzufructul este viager, dreptul de folosință și de a culege fructele bunului se întinde pe durata întregii vieți a persoanei în favoarea căreia este instituit.

 

In mod concret,daca luam cazul unui apartament, fructele reprezinta fructe civile și se numesc şi venituri fiind constituite din veniturile rezultate din folosirea bunului de către o altă persoană ca urmare a unui act juridic, spre exemplu închirierea.

 

Daca o data,cu trecerea timpului,proprietarul instraineaza la randul sau proprietatea,aceasta instrainare se face cu mentinerea clauzei de usufruct cu care a cumparat-o si el. Noul proprietar va avea si el aceeasi obligatie de a respecta drepturile uzufructuarului.

 

Tot in conformitate cu dispozitiile art. 703 Cod civil dar si cu cele ale art. 551 pct. 3 Cod civil, uzufructul este definit ca un drept real de folosinţă pe care o persoană îl exercită cel mult până la încetarea sa din viaţă sau în cazul persoanelor juridice pe o perioadă de maxim 30 de ani şi de a culege fructele bunului, cu îndatorirea de a-i conserva substanţa.

 

De mentionat ca,posibilitatea constituirii dreptului de uzufruct se refera la urmatoarele:

– bunurile mobile;

– bunurile imobile;

– titlurile de valoare, rente viagere;

– o masă patrimonială sau cotă parte din aceasta;

– universalitate de fapt sau o cotă parte din aceasta.

Pot face obiectul uzufructului şi bunurile mobile consumptibile.

 

  • Care sunt modalitatile de constituire a uzufructului

Potrivit art. 704 alin. 1 uzufructul se poate constitui prin:

– act juridic;

– uzucapiune;

– alte moduri prevăzute de lege.

 

Uzufructul se poate constitui prin acte juridice între vii(cu tilu oneros sau cu titlu gratuit) sau se poate constitui prin testament.

In cazul actelor juridice între vii, uzufructul poate fi constituit  atunci când se transferă proprietatea bunului, înstrăinătorul rezervându-şi pentru el uzufructul, fie pe cale directă a înstrăinării, când se reţine nuda proprietate şi se înstrăinează uzufructul.

 

De mentionat ca,in situatia când uzufructul are ca obiect bunuri imobile,actul juridic va trebui să se incheie, sub sancţiunea nulităţii absolute, sub forma autentică. Dreptul de uzufruct vaa fi intabulat în Cartea Funciară, iar notarul public care autentifică actul va avea obligaţia sa îndeplineasca formalităţile de publicitate imobiliară.

 

Asa cum am aratat,uzufructul se poate constitui şi prin testament,situatie in care cel care face testamentul va dispune, ca nuda proprietate să revină unei persoane, iar uzufructul să revină altei persoane.

 

  • Cazurile de stingere a uzufructului

 

Uzufructul se stinge pe cale principală prin:

-moartea uzufructuarului ori, după caz, încetarea personalităţii juridice;

-ajungerea la termen;

-consolidare, atunci când calitatea de uzufructuar şi de nud proprietar se întrunesc în aceeaşi persoană;

-renunţarea la uzufruct;

-neuzul timp de 10 de ani sau, după caz, timp de 2 ani în cazul uzufructului unei creanţe.

 

Uzufructul se stinge prin decesul ori, după caz, încetarea existenţei juridice a uzufructuarului chiar dacă termenul nu s-a împlinit.

 

  • Dreptul de abitaţie

Daca uzufructuarul se comporta ca un proprietar in ceea ce priveste drepturile sale,el avand posibilitatea sa realizeze venituri(cum sunt chiriile) dreptul de abittie nu creaza asemenea posibilitati.

Persoana care si-a rezervat un drept de abitatie poate locui acolo pe durata stabilita,dar nu poate inchiria si realiza venituri din locuinta unde si-a rezervat dreptul de abitatie.

 

In acest sens,art.750 Cod civil reglementeaza dreptul de abitatie si dispune ca,titularul dreptului de abitaţie are dreptul de a locui în locuinţa nudului proprietar împreună cu soţul şi copiii săi, chiar dacă nu a fost căsătorit sau nu avea copii la data la care s-a constituit abitaţia, precum şi cu părinţii ori alte persoane aflate în întreţinere.

  • Alte articole de acelasi autor:

Din ce motive nu a fost anulat dreptului de a conduce un vehicul desi a fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;

In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto.

-Care este deosebirea dintre masurile de siguranta si pedepse;

-Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de societatea comerciala;

– Renuntarea la judecata.

– Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;

– Avocat dreptul muncii.

Cum a hotarat instanta despre nerespectarea indicatorului cedeaza trecerea si prioritatea de trecere desi petentul a oprit la acest indicator.

Responsabilitate,profesionalism,confidentialitate fata de client.

www.avocat-tudor.ro

0724260393