skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com

Care sunt conditiile pentru ca o cerere de chemare in judecata sa fie luata in considerare,sa fe primita de instanta

Care sunt conditiile pentru ca o cerere de chemare in judecata sa fie luata in considerare,sa fe primita de instanta

Ca avocat in civil din Bucuresti,cunosc faptul ca desfasurarea procesului civil ori penal se face dupa anumite reguli clare,precise. Nici nu ar putea sa fie altfel,pentru ca s-ar ajunge la un haos in aplicarea legilor,in respectarea drepturilor si obligatiilor cetatenilor.
De aceea,cunoasterea regulilor dupa care se desfasoara un proces ajuta partile implicate sa-si cunoasca drepturile si obligatiile,dar si modalitatile juridice prin care pot sa castige procesul.

Unele persoane afirma si cred ca au dreptate,dar daca intr-un proces nu actioneaza cand si cum trebuie s-ar putea sa piarda procesul.
De exemplu,probele trebuie solicitate la timpul potrivit.
Este adevarat ca regulile de procedura nu pot fi cunoscute in totalitate.
Cu toate acestea,mai ales cand ne aflam in fata unui proces,regulile respective trebuie sa se bucure de atentia celui aflat intr-un litigiu.

Un prim pas in cunoasterea regulilor dupa care se desfasoara un proces este cel referitor la conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o cerere de chemare in judecata. Aceasta pentru daca cineva doreste sa fie parte la judecata,intr-un proces,este necesar sa existe o cerere de chemare in judecata,formulata de o persoana impotriva alteia.

Cererea de chemare in judecata este singura forma prin care o persoana poate sa se adreseze unei instante de judecata si sa solicite o rezolvare.
Procesul civil nu presupune,precum in cel penal,o sesizare din oficiu a organelor competente,ci,acesta se desfasoara ca urmare a cererii persoanei al carei drept a fost incalcat,a dreptului de dispozitie al acesteia.

Asadar,cel interesat are dreptul sa sesizeze instanta de judecata cu o
cerere de chemare in judecata prin care va solicita ca persoana raspunzatoare sa fie trasa la raspundere si sa fie aparat dreptul sau.
Prin natura lor,cererile de chemare in judecata pot fi de mai multe feluri.
Pentru ca acestea sa fie insa admisibile,trebuie sa indeplineasca anumite cerinte.

• Forma cererii de chemare in judecata

Cererea de chemare in judecata trebuie sa fie redactata intr-o anumita forma,asa cum prevede art.148 Cod procedura civila.

In primul rand se dispune ca,orice cerere adresată instanţelor judecătoreşti trebuie să fie formulată în scris. Este normal sa fie asa,pentru ca cererea de chemare in judecata este o piesa la dosar,de fapt.prima piesa.
Cererea de chemare in judecata trebuie tehnoredactata sau dactilografiata pentru ca scrisul de mana poate sa nu fie lizibil.
De asemenea,cererea de chemare in judecata trebuie sa cuprinda unele elemente obligatorii:
-indicarea instanţei căreia îi este adresată;
-numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, după caz, denumirea şi sediul lor;
-numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa reprezentanţilor lor, dacă este cazul[
-obiectul, valoarea pretenţiei, dacă este cazul, motivele cererii, precum şi semnătura.

De asemenea, cererea va cuprinde, dacă este cazul, şi adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de părţi, precum numărul de telefon, numărul de fax ori altele asemenea.

Cererile adresate, personal sau prin reprezentant, instanţelor judecătoreşti pot fi formulate şi prin înscris în formă electronică, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.

Dacă, din orice motive, cererea nu poate fi semnată la termenul când a fost depusă sau, după caz, la primul termen ce urmează, judecătorul va stabili identitatea părţii prin unul dintre mijloacele prevăzute de lege, îi va citi conţinutul cererii şi îi va lua consimţământul cu privire la aceasta.
Despre toate acestea se va face menţiune în încheiere.

• Cuprinsul cererii de chemare in judecata

Cererea de chemare in judecata trebuie sa aiba un cuprins corespunzator dispozitiilor art.194 Cod procedura civila,acesta fiind urmatorul:

o numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru
persoane juridice, denumirea şi sediul lor.
De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare in registrul comertului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale reclamantului, precum şi ale pârâtului, dacă părţile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, în măsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant.

Dacă reclamantul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;

o numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces,
iar în cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia şi sediul profesional. Dovada calităţii de reprezentant, în forma prevăzută la art. 151, se va alătura cererii;

o obiectul cererii şi valoarea lui, după preţuirea reclamantului, atunci
când acesta este evaluabil în bani, precum şi modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare.
Pentru identificarea imobilelor se vor arăta localitatea şi judeţul, strada şi numărul, iar în lipsă, vecinătăţile, etajul şi apartamentul, precum şi, când imobilul este înscris în cartea funciară, numărul de carte funciară şi numărul cadastral sau topografic, după caz.

La cererea de chemare în judecată se va anexa extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară, se va anexa un certificat emis de acelaşi birou, care atestă acest fapt;

o arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea.
Adica,motivul pentru care cheama pe cineva in judecat,descrierea motivelor,a situatiilor ce justifica cererea de chemare in judecata.

o arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere.
Când dovada se face prin înscrisuri, se vor aplica, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 150. C
Când reclamantul doreşte să îşi dovedească cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul pârâtului, va cere înfăţişarea în persoană a acestuia, dacă pârâtul este o persoană fizică. În cazurile în care legea prevede că pârâtul va răspunde în scris la interogatoriu, acesta va fi ataşat cererii de chemare în judecată.
Când se va cere dovada cu martori, se vor arăta numele, prenumele şi adresa martorilor, dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a fiind aplicabile în mod corespunzător;
f) semnătura.

De mentionat ca la cererea de chemare in judecata se va atasa dovada timbrarii.

• Nulitatea cererii

Conform art.196 Cod procedura civila,cererea de chemare în judecată care nu cuprinde numele şi prenumele sau, după caz, denumirea oricăreia dintre părţi, obiectul cererii, motivele de fapt ale acesteia ori semnătura părţii sau a reprezentantului acesteia este nulă.

Cu toate acestea, lipsa semnăturii se poate acoperi în tot cursul judecăţii în faţa primei instanţe. Dacă se invocă lipsa de semnătură, reclamantul care lipseşte la acel termen va trebui să semneze cererea cel mai târziu la primul termen următor, fiind înştiinţat în acest sens prin citaţie.
În cazul în care reclamantul este prezent în instanţă, acesta va semna chiar în şedinţa în care a fost invocată nulitatea.

Orice altă neregularitate în legătură cu semnarea cererii de chemare în judecată va fi îndreptată de reclamant în condiţiile prevăzute in alineatul de mai sus.
• Alte articole de acelasi autor:
-in ce conditii o persoana poate fi condamnata pentru punerea in circulatie a unui autovehicul neinmatriculat;
Pe ce criterii este sanctionata o fapta ca fiind infractiune sau contraventie la Legea nr.50/1991privind autorizarea executarii constructiilor;
–In ce conditii instanta apreciaza ca un conducator auto este in stare de necesitate cand savarseste infractiunea de conducere a unui vehicul fara permis de conducere;
–De ce este considerata Camera preliminara o faza distincta a procesului penal
-Drept penal-legalitate
–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto;
–Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri accidente in cadrul procesului penal;
– Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;
-Ce criterii a avut in vedere instanta la admiterea cererii de stabilirea paternitatii din afara casatoriei formulata de reclamanta in conditiile in care tatal biologic intervine in solutionarea cererii.
–Pentru ce motive instanta a admis cererea de inlocuire a arestului preventiv cu o alta masura preventiva;
–INFRACTIUNILE CONTRA SIGURANTEI SI INTEGRITATII SISTEMELOR SI DATELOR INFORMATICE;
–Cum a motivat Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la sanctiunea ce se aplica in cazul lipsei consimtamantului pentru incheierea unui act juridic ca efect al depasirii limitelor legale ale mandatului administra;
–Ce se poate invoca pentru anularea deciziei de sanctionare disciplinara cu referire la procedura cercetării disciplinare;
-CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL;
-Vanzarea imobilelor. Reguli speciale de vanzare a imobilelor;
–Infractiunile contra persoanei;
-In ce limite prin asigurarea RCA va puteti recupera prejudiciul.

Cabinet avocat Tudor Ion
Responsabilitate, profesionalism, loialitate fata de client.
www.avocat-tudor.ro
0724260393

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top