skip to Main Content
0724.260.393 avocat_tudorion@yahoo.com
Autoritatea Parinteasca
autoritatea parinteasca cand casatoria se desface prin divort

Autoritatea parinteasca in caz de neintelegeri si divort sau sotul plecat in strainatate

Autoritatea parinteasca cum se exercita in caz de neintelegeri si divort sau sotul plecat in strainatate

Autoritatea părintească reprezinta ansamblul de drepturi şi îndatoriri care privesc atât persoana, cât şi bunurile copilului. Principiul este valabil, atat pentru copilul din căsătorie, pentru cel adoptat, ca şi pentru copilul din afara căsătoriei. Exercitarea autoritatii parintesti trebuie să se facă exclusiv, în interesul minorului. Dar, cu respectarea independenţei (separaţiei) patrimoniale în raporturile părinţilor cu acesta

Deciziile importante privind autoritatea parinteasca se iau de catre ambii parinti. Precum cele referitoare la alegerea felului învăţăturii sau pregătirii profesionale, tratamente medicale complexe. De asemenea, intervenţii chirurgicale, reşedinţa copilului sau administrarea bunurilor.

Autoritatea parinteasca se exercita pana cand copilul dobandeste capacitatea deplina de exercitiu.

Autoritatea parinteasca, reglementare

Autoritatea parinteasca este reglementata de art.483-512 din Codul civil.

Părinţii au dreptul şi îndatorirea de a creşte copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, psihică şi intelectuală. De educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia, potrivit propriilor lor convingeri, însuşirilor şi nevoilor copilului. Ei sunt datori să dea copilului orientarea şi sfaturile necesare exercitării corespunzătoare a drepturilor pe care legea le recunoaşte acestuia.
In cazul în care între părinţi se ivesc neînţelegeri cu privire la exerciţiul drepturilor sau îndeplinirea îndatoririlor părinteşti, instanţa de tutelă (judecătoria) hotărăşte. Decizia este potrivit interesului superior al copilului, luând în considerare concluziile anchetei psihosociale (art. 486 Noul Cod Civil).

Neintelegerile ce se pot ivi cu privire la autoritatea parintesca

Viata demonstreaza ca, pot exista neînţelegeri cu privire la drepturile şi îndatoririle părinteşti asupra copilului minor. Se pot referi la exercitarea autorităţii părinteşti, locuinţa copilului, legăturile personale ale părintelui cu minorul. De asemenea,  la obligaţia de întreţinere a copilului şi administrarea bunurilor copilului. Ori la, relaţiile sociale ale copilului, schimbarea felului învăţăturii şi pregătirii profesionale ale minorului.
Daca astfel de intelegeri nu se pot rezolva amiabil, urmeaza  sa introduci o cerere de chemare in judecata avand ca obiect un litigiu din dreptul familiei. Trebuiesc cunoscute, asadar, regulile privind autoritatea parinteasca, ce  reglementeaza aceasta materie.
In astfel de cazuri, instanta de tutela are competenta sa hotarasca avand in vedere interesul superior al copilului precum si concluziile anchetei psihosociale.

Exercitarea autoritatii parintesti in cazul divortului

Exercitarea autorităţii părinteşti se face de către ambii părinţi. Regula este aceea că, după divorţ, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinţi.
Ca excepţie, când există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanţa hotaraste
ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinţi. . În această situaţie, celălalt părinte păstrează dreptul de a veghea asupra modului în care copilul este crescut şi educat, precum şi dreptul de a consimţi la adopţia acestuia.

In mod cu totul excepţional, instanţa de tutelă poate hotărî plasamentul copilului la o rudă sau la o altă familie ori persoană sau într-o instituţie de ocrotire. Acestea exercită drepturile şi îndatoririle care revin părinţilor cu privire la persoana copilului. În acest caz, instanţa stabileşte dacă drepturile cu privire la bunurile
copilului se exercită de către părinţi în comun sau de către unul dintre ei.

Locuinţa copilului după divorţ

Părinţii se pot înţelege asupra locuinţei copilului după divorţ. Dacă părinţii nu se înţeleg şi decid contrar interesului superior al copilului, instanţa de tutelă stabileşte, odată cu pronunţarea divorţului, ca locuinţa copilului minor să fie la părintele cu care locuieşte în mod statornic. 

Dacă până la divorţ copilul a locuit cu ambii părinţi, instanţa îi stabileşte locuinţa la unul dintre ei, ţinând seama de interesul său superior. In mod excepţional, şi numai dacă este în interesul superior al copilului, instanţa poate stabili ca acesta să locuiască la bunici sau la alte rude ori persoane. Cu consimţământul acestora, ori la o instituţie de ocrotire. Acestea supraveghează copilul şi îndeplinesc tot ce este necesar pentru sănătatea, educaţia şi învăţătura sa.
Dacă afectează exerciţiul autorităţii sau a altor drepturi părinteşti, locuinţa minorului nu poate fi
schimbată fără acordul ambilor părinţi. În cazul în care părinţii nu se înțeleg cu privire la aceste aspecte

Contribuţia părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor

Părinţii se pot înţelege cu privire la contribuţia lor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi
pregătire profesională a copiilor. De intelegere poate lua act notarul în cazul divorţului notarial sau
instanţa de tutelă, prin hotărârea de divorţ. In caz de neînţelegere, instanţa de tutelă stabileşte contribuţia fiecărui părinte la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.

Obligaţia de întreţinere se execută în natură, prin asigurarea celor necesare traiului şi, după caz, a
cheltuielilor pentru educare, învăţătură şi pregătire profesională. Numai dacă obligaţia de întreţinere nu se execută de bunăvoie, în natură, instanţa de tutelă dispune executarea ei prin plata unei pensii de întreţinere, stabilită în bani. Pensia de întreţinere poate fi sub o sumă fixă sau o cotă procentuală din venitul net lunar al celui care datorează întreţinere.

Pensia de intretinere

Pensia de întreţinere stabilită într-o sumă fixă se indexează de drept, trimestrial, în funcţie de rata inflaţiei.
Intreţinerea datorată de părinte se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o
treime pentru 2 copii şi o jumătate pentru 3 sau mai mulţi copii. Cuantumul întreţinerii datorate copiilor,
împreună cu întreţinerea datorată altor persoane, potrivit legii, nu poate depăşi jumătate din venitul net
lunar al celui obligat.
Pensia de întreţinere se plăteşte în rate periodice, la termenele convenite sau, în lipsa acordului lor, la
cele stabilite prin hotărâre judecătorească.

Părţile pot conveni sau, dacă sunt motive temeinice, instanţa de tutelă poate hotărî ca întreţinerea să fie
achitată prin plata anticipată a unei sume globale care să acopere nevoile de întreţinere ale celui
îndreptăţit pe o perioadă mai îndelungată sau pe întreaga perioadă în care se datorează întreţinerea. Aceasta în măsura în care debitorul întreţinerii are mijloacele necesare acoperirii acestei obligaţii.

Dacă apare o schimbare în ceea ce priveşte posibilităţile financiare ale părintelui care plăteşte întreţinerea
şi nevoia copilului care o primeşte, instanţa de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micşora
pensia de întreţinere sau poate hotărî încetarea plăţii ei.

Alte obligatii in cadrul autoritatii parintesti

Parintii sunt obligati sa il intretina pe copilul devenit minor daca se afla in continuarea studiilor pana la terminarea acestora, dar fara a depasi varsta de 26 de ani.

Copilul datoreaza respect parintilor sai, indiferent de varsta sa. De asemenea, copiii au fata de parinti obligatia de intretinere, in conditiile legii.

Parintele nu are nici un drept asupra bunurilor copilului si nici copilul asupra bunurilor parintelui, in afara dreptului la mostenire si la intretinere.

Instanta care judeca litigiile privind autoritatea parinteasca

Conform art.94 pct.1 lit.a) si b) Cod procedura civila, judecatoria judeca cererile prevazute de Codul civil in competenta instantei de tutela si de familie. Exceptie, cazurile in care prin lege se prevede in mod expres altfel. Precum si cererile referitoare la inregistrarile in registrele de stare civila, potrivit legii.

Conform art.95 pct.1 si 4 Cod procedura civila, tribunalul judeca, in prima instanta, toate cererile care nu sunt in competenta altor instante si orice alte cereri date de lege in competenta lor.

Adoptia, conform art.74 alin.(3) din Legea 273/2004 privind procedura adoptiei, sunt date in competenta tribunalului in a carui raza teritoriala se afla domiciliul adoptatului toate cererile prevazute in aceasta lege. Cauzele pentru judecarea carora nu se poate determina instanta competenta se judeca de Tribunalul Bucuresti.

Instanta competenta sa judece litigiile

Regula de principiu este prevazuta in art.107 Cod procedura civila, care dispune ca cererea de chemare în judecată se introduce la instanţa în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul pârâtul, dacă legea nu prevede altfel. Instanţa rămâne competentă să judece procesul chiar dacă, ulterior sesizării, pârâtul îşi schimbă domiciliul sau sediul.

Dispozitii speciale cu privire la competenta teritoriala se gasesc in alte articole din Codul de procedura civila. De exemplu, cererile privitoare la stabilirea filiatiei sunt de competenta instantei de domiciliu a reclamantului.

Conform art.914 Cod procedura civila cererea de divort este de competenţa judecătoriei în circumscripţia căreia se află cea din urma locuinta comună a soţilor.

Dacă soţii nu au avut locuinţă comună sau dacă niciunul dintre soţi nu mai locuieşte în circumscripţia judecătoriei în care se află cea din urmă locuinţă comună. Judecătoria competentă este aceea în circumscripţia căreia îşi are locuinţa pârâtul, iar când pârâtul nu are locuinţa în ţară şi instanţele române sunt competente internaţional, este competentă judecătoria în circumscripţia căreia îşi are locuinţa reclamantul.

Dacă nici reclamantul şi nici pârâtul nu au locuinţa în ţară, părţile pot conveni să introducă cererea de divorţ la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorţ este de competenţa Judecătoriei Sectorului 5 al municipiului Bucur

Mentiunile obligatorii din cererea de chemare in judecata in cazul litigiilor privind autoritatea parinteasca

Ca regula generala, acesea se afla in art.194 Cod procedura civila.

Cerere de chemare in judecata avand ca obiect autoritatea parinteasca se va putea referi la modificarea modalitatii de exercitare a autoritatii parintesti, schimbarea locuintei minorului sau pensia de intretinere.

Dispozitii speciale prevede legea in privinta divortului.

Cererea de divort trebuie sa cuprinda, pe lângă cele prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, numele copiilor minori ai celor 2 soţi ori adoptaţi de aceştia. Dacă nu sunt copii minori, se va menţiona în cerere această împrejurare.

La cerere se vor alătura o copie a certificatului de căsătorie şi, după caz, câte o copie a certificatelor de naştere ale copiilor minori. La cerere se poate alătura, după caz, înţelegerea soţilor rezultată din mediere cu privire la desfacerea căsătoriei şi, după caz, la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului.

Speta privind pensia de intretinere cand nu s-a facut dovada veniturilor paratului realizate in alta tara

Se intalnesc cazuri cand paratul arata ca nu realizeaza venituri sau ne se poate dovedi ce venituri are acesta. Cu atat mai greu se poate dovedi aceasta cand paratul locuieste in strainatate.

Intr-o speta instanta a retinut ca, referitor la veniturile pârâtului, deşi nu s-a făcut dovada că acesta ar avea un loc de muncă sau că realizează venituri constante în tara, avand resedinta in strainatate. Aceasta, în condiţiile în care acesta nu a învederat o stare de boală care să-l pună în incapacitate de a munci.

Instanţa a considerat că acesta este apt de muncă, motiv pentru care poate fi prezumată realizarea unor venituri. A apreciat că altfel nu s-ar explica modul în care acesta îşi asigură propria existenţă în tara rspectiva..

În acest caz, chiar în lipsa oricăror dovezi cu privire la veniturile şi posibilitatea lor de realizare, instanţa a stabilit cuantumul pensiei de la valoarea solicitata de reclamanta, fiind vorba de o contribuţie minimă, raportată la nivelul veniturilor din tara unde are resedinta.

Conform cu dispoziţiile art. 529 Cod civil Cod Civil, care stabilesc că atunci când întreţinerea este datorată de părinte ea se stabileşte până la o pătrime din veniturile realizate dacă întreţinerea este datorată pentru un copil, ceea ce înseamnă o valoare de maxim 368,25 euro/1653,22 lei, prin raportare la venitul minim din Germania, instanţa a apreciat că solicitarea reclamantei de a-i fi plătită o pensie de 500 lei se încadrează în acest plafon stabilit de lege.

Faţă de aceste considerente, instanţa a admis acţiunea astfel cum a fost formulată şi a stabilit în sarcina pârâtului obligaţia de a plăti în favoarea reclamantei o pensie de întreţinere în cuantum de 500 lei lunar, începând cu data introducerii cererii de chemare în judecată – 07.11.2014 şi până la terminarea studiilor de către reclamant, dar nu mai mult de 26 de ani, sumă ce se va indexa de drept, trimestrial, în funcţie de rata inflaţiei, în conformitate cu dispoziţiile 531 Cod Civil.

Alte articole de acelasi autor:

Avocat Dreptul Familiei

Despre dreptul familiei si casatorie

Ce se poate face intr-un caz de malpraxis soldat cu decesul pacientului daca spitalul refuza accesul familiei la dosarul medical

In ce conditii se pot cere daune pentru incalcarea dreptului la propria imagine,la viata privata si libertatea de exprimare

Cum trebuie procedat pentru limitarea puterilor unui sot care prin actele sale afecteaza grav interesele familiei

In ce conditii se aplica pedeapsa interzicerii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul in cazul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante

In ce consta reaua-credinta in cazul savarsirii infractiunii de abandon de familie si ce prevad celelalte infractiuni contra familiei

 

CONTACTEAZA UN AVOCAT

ww.avocat-tudor.ro

avocat_tudorion@yahoo.com

0724260393

Avocat Bucuresti

Ne puteti contacta pentru orice detalii legate de serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura - 0724 260 393

Back To Top web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design bratari bratari barbati bratari femei bratari dama bratari ieftine seturi de bratari brățări bărbați agentie marketing reclame facebook reclame google agentie promovare site promovare online campanii google campanii facebook promovare seo servicii marketing promovare social media